asparuhovo logo

Обработка на заявление за постоянен адрес

Услуга № 29012
Обработка на заявление за постоянен адрес
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г.
Необходими документи Заявление за постоянен адрес, документ за самоличност, документ за собственост, писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа. При необходимост се изискват и акт за раждане (кръщелно свидетелство); удостоверение за граждански брак; съдебно решение за развод, заверено с печат „Влязло в законна сила”, трите имена и ЕГН на бивш/а съпруг/а; акт за смърт на починал/а съпруг/а; трите имена и ЕГН на деца, родители, братя и сестри.
Такса Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ
веднага безплатно
Входящ документ Заявление за постоянен адрес
Изходящ документ Удостоверение за постоянен адрес

Заявление за постоянен адрес
Декларация по чл.92 ал.3
Декларация по чл.92 ал.6
 
 
Powered by Phoca Download