asparuhovo logo

Категоризация на граждани с установени жилищни нужди

Услуга № 9239

Категоризация на граждани с установени жилищни нужди

Нормативна уредба Наредба за УРУЖНГНПОЖ на Община Варна, ЗОС, АПК

Необходими документи Документ за самоличност, декларация по образец, Удостоверение от Агенцията по вписванията за извършени сделки с имоти на територията на Община Варна по месторождение и местоживеене за всички членове от семейството; Копие от ЕР на ТЕЛК (при наличие); копие от договор за наем (за живеещите на свободен наем), копия от актове за раждане на деца до 18 г., други документи при необходимост

Такса Не се заплаща такса

Входящ документ Заявление (РД 7.5 01-63-01)

 
 
Powered by Phoca Download