asparuhovo logo

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ

Услуга № 9032
Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ

Нормативна уредба Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1, ал. 2 от ЗУТ, Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна, ЗМДТ, НОАМТЦУТОВ;
Необходими документи Документ за собственост /договор/други/ за частни имоти; актуална скица от СГКК /частни имоти/; изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот /за частни имоти/ или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ; схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината /1 екземпляр/; удостоверение за наследници – при необходимост /за частни имоти/; удостоверение за актуално състояние на дружеството /за юридически лица/; съгласувателно писмо от Агенция по безопасност на храните /при продажба на хранителни стоки/; за физически лица – регистрация за земеделски производител; пълномощно /когато заявлението се подава от пълномощник/


Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  14 дни 20,00 лв.
1.Цена на право на разполагане на будки, павилиони и други обекти върху терени общинска собственост по чл. 56 и § 17 от ЗУТ –съгл. Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
За търговска дейност ІІІ и ІV зона-6,15 лв./кв.м./мес.
За заведения за обществено хранене ІІІ и ІV зона-7,50 лв./кв.м./мес.
За помещения за административни услуги, медицински услуги, интернет и мострени зали ІІІ и ІV зона-7,50 лв./кв.м./мес.
За производство и услуги ІІІ и ІV зона-3,75 лв./кв.м./мес.
За складова дейност ІІІ и ІV зона-3,75 лв./кв.м./мес.
За друг вид дейности, неупоменати по-горе ІІІ и ІV зона-2,50 лв./кв.м./мес.
Цената на право на разполагане на даден обект се заплаща от Ф и ЮЛ в зависимост от зоната, в която са разположени терените. Границите на зоните са определени в чл. 23, ал.4 от НОАМТЦУТОВ.
2.Цена на сметоизвозване
За преместваеми обекти, разположени върху терени общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ - 0.02 лв./кв.м./мес.съгл. Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
За преместваеми обекти, разположени върху терени общинска собственост по § 17 от ЗУТ, за които не са подадени декларации в Дирекция „Местни данъци” - 0.02 лв./кв.м./мес.съгл. Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Цената не се заплаща от ползватели, подали декларации, че обектът не работи за посочения в декларацията период.
Входящ документ Заявление (УИН 1989 / АИС 9032);Декларация (УИН 1989 / АИС 9032);

Изходящ документ Разрешение за поставяне

Заявление УИН 1989 / АИС 9032
Декларация УИН 1989 / АИС 9032
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта