asparuhovo logo

Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и др. по реда на НПРОТ

Услуга № 9032
За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др. по реда на НРПОТ
Нормативна уредба
Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна, ЗМДТ
Необходими документи Заявление по образец, удостоверение за актуално състояние, копие от Булстат, СБЛЗОВ, удостоверение за липса на публични общински вземания, документ за собственост, актуална скица, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  14 дни 20,00 лв.
1.Цена на право на разполагане на будки, павилиони и други обекти върху терени общинска собственост по чл. 56 и § 17 от ЗУТ –съгл. Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
За търговска дейност ІІІ и ІV зона-6,15 лв./кв.м./мес.
За заведения за обществено хранене ІІІ и ІV зона-7,50 лв./кв.м./мес.
За помещения за административни услуги, медицински услуги, интернет и мострени зали ІІІ и ІV зона-7,50 лв./кв.м./мес.
За производство и услуги ІІІ и ІV зона-3,75 лв./кв.м./мес.
За складова дейност ІІІ и ІV зона-3,75 лв./кв.м./мес.
За друг вид дейности, неупоменати по-горе ІІІ и ІV зона-2,50 лв./кв.м./мес.
Цената на право на разполагане на даден обект е сбор от цените на всяко обособено помещение в обекта в зависимост от неговото предназначение и се заплаща от Ф и ЮЛ в зависимост от зоната, в която са разположени терените. Границите на зоните са определени в чл. 23, ал.4 от НОАМТЦУТОВ.
2.Цена на сметоизвозване
За временни обекти, разположени върху терени общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ - 0.02 лв./кв.м./мес.съгл. Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
За временни обекти, разположени върху терени общинска собственост по § 17 от ЗУТ, с подадени декларации в Дирекция „Местни данъци” - такса смет
За временни обекти, разположени върху терени общинска собственост по § 17 от ЗУТ, за които не са подадени декларации в Дирекция „Местни данъци” - 0.02 лв./кв.м./мес.съгл. Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Цената не се заплаща от ползватели, подали декларации, че обектът не работи за посочения в декларацията период.
Входящ документ Заявление (РД 7.5–01–58–01);Заявление (РД 7.5–01–58–02);Декларация във връзка с издадено разрешение за поставяне на временно съоръжение за търговия (ПОТ)(РД 7.5–01–58–03);
Изходящ документ Разрешение за поставяне

Декларация във връзка с издадено разрешение за поставяне на временно съоръжение за търговия
 
 
Powered by Phoca Download