asparuhovo logo

Съгласуване на график за прокопаване и издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства; Издаване предписание за условията и срока за извършване на аварийно – възстановителни работи

Услуга № 9117
Нормативна уредба
ЗУТ; Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Варна
Необходими документи Заявление по образец, Документ за собственост,  Разрешение за строеж, ситуация от одобрения инвестиционен проект за обхвата на трасето, заверен график за изпълнение на СМР, Одобрен проект за Временна организация за безопасност на движението, договор за строителство Договор с фирма – консултант да изпълнява строителен надзор по време на строителството, заповед по чл.193, ал.4 от ЗУТ; други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ

I. Съгласуване на график за прокопаване и издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства (За строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

А. Съгласуване
Обикновена услуга  7 дни 20 лв.
Бърза услуга 5 дни 30 лв.
Eкспресна услуга 3 дни 50 лв.
Б. Пресъгласуване
Обикновена услуга  7 дни 80 лв.
Бърза услуга 5 дни 100 лв.
Eкспресна услуга 3 дни 120 лв.


Входящ документ Заявление за съгласуване на график за прокопаване и

издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства  (РД 7.5–01–45–01)

Изходящ документ Разрешение за разкопаване и график за прокопаване – съгласуван/пресъгласуван

 

 

 

 

II. Издаване предписание за условията и срока за извършване на аварийно – възстановителни работи

 

Входящ документ Издаване предписание за условията и срока за извършване на аварийно – възстановителни работи (РД 7.5–01–45–02)
Изходящ документ Предписание

Заявление за съгласуване на график за прокопаване и издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства
Предписание за условията и срока за извършване на аварийно – възстановителни работи
 
 
Powered by Phoca Download