asparuhovo logo

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

Услуга № 9085
Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда
Нормативна уредба
чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ; чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите
Необходими документи Заявление по образец, технически паспорт – 2 екз. на хартиен носител, 1 екз. на магнитен носител, копие от удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР, издадено от СГКК (за имоти, за които има одобрена КК), СБЛЗОВ, удостоверение за липса на публични общински вземания по чл. 162 от ДОПК
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 20,00 лв.
Входящ документ Заявление за регистрация на технически паспорт на сграда (РД 7.5–01–33–01)
Изходящ документ Технически паспорт (на хартиен носител) – регистриран

Заявление за регистрация на технически паспорт на сграда
 
 
Powered by Phoca Download