asparuhovo logo

Дирекция „Контролни и социално - икономически дейности”

Дирекция „Контролни и социално - икономически дейности” осъществява следните функции:

• Контрол за недопускане на незаконно строителство, като извършва проверки по сигнали и съставя, и връчва актове на нарушителите;

• Координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК;

• Осъществява контрол по извършване на сметопочистването, сметоизвозването и снегопочистването на територията на района;

• Извършва контрол относно обществения ред и търговската дейност, като извършва проверки, съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения.

• Разработва и внася за утвърждаване в Община Варна схема за разполагане на търговски обекти на територията на района;

• Участва в комисия за разполагане на преместваеми обекти за търговия и след решение изготвя разрешителни за разполагане на временни обекти за търговия;

• Осъществява контрол по спазване на наредбите на Община Варна, касаещи търговската и рекламната дейност, като извършва проверки, съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения;

• Осъществява контрол по определяне на наемите на общинските жилища и дворни места при промяна на наемната цена на квадратен метър;

• Планира и организира извършването на проверки, в т.ч. и извън установеното за администрацията работно време, по сигнали и жалби или във връзка със събиране на задължения към Община Варна.

 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта