asparuhovo logo

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект

Услуга № 9080
Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект
Нормативна уредба
Чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8, ал. 5 от ЗУТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, актуална скица, 3 екз. инвестиционен проект с нанесени изменения, СБЛЗОВ, удостоверение за липса на публични общински вземания по чл. 162 от ДОПК, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
I. Проучване и разглеждане на инвестиционни проекти (при входиране на документацията)
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки
:
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
с доклад 14 дни 25,00 лв.
Б. За нежилищни сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 80,00 лв.
с доклад 14 дни 40,00 лв.
В. За жилищни сгради - за преустройство и реконструкции на съществуващи сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
с доклад 14 дни 25,00 лв.
Г. За нежилищни сгради - за преустройство и реконструкции на съществуващи сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 80,00 лв.
с доклад 14 дни 40,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект (при входиране на документацията) (РД 7.5–01–29–01)
II. Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект
50% от таксата за одобряване на инвестиционен проект по услуги № 9072 или № 9073, не по-малко от 50 лв.
Услуга № 9072
Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад
Обикновена услуга  14 дни
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  1,35 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.
Б. За нежилищни сгради  2,70 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.   
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението 50% от т. А и т. Б, не по-малко от 40 лв.
Услуга № 9073
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Обикновена услуга  30 дни
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – с ОСИП  от ЕСУТ 4,05 лв./кв.м., не по-малко от 100 лв.
Б. За нежилищни сгради – с ОСИП от ЕСУТ 8,10 лв./кв.м., не по-малко от 150 лв. 
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението 50% от т. А и т. Б, не по-малко от 40 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект (РД 7.5–01–29–02)
Изходящ документ -

Заявление за издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект (при входиране на документацията)
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 
 
Powered by Phoca Download