asparuhovo logo

Обявления

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Монтиране на котел с мощност 400kw и резервоар за дизелово гориво към него (5 куб.м.) към системата за подгряване на битум до сграда с идентификатор 10135.5501.240.4, и смяна на съхраняваното в резервоар № 15 гориво в Петролна база Варна в ПИ с идентификатор 10135.5501.239 по КККР на гр. Варна, с възложител на ИП: „ПЕТРОЛЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 09.01.2023г.

Във връзка образувано административно производство по заявление с вх. рег. №АУ112433ВН_002АС/21.11.2022г. за издаване на Разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти за обект: „Фотоволтаична инсталация в ПИ 10135.5404.1681 по КККР на Район „Аспарухово“, кв. 44, по плана на м. „Боровец-юг“, гр. Варна“ са констатирани нередности и непълноти след извършена проверка на представената документация:

 • Скица за проектиране с изх. №39/23.06.2022г. от Главен архитект на Община Варна е издадена на основание чл. 140, ал. 1 и 5, чл. 147, ал. 1, т.1 и т. 14 от ЗУТ и чл. 44, ал. 3 от ЗУТ. Застрояването съгласно чл. 44 от ЗУТ се допуска: „ал.1 В селата могат да се изграждат постройки на допълващо застрояване със селскостопанско предназначение от всякакъв вид. Ал.2 В градовете и във вилните зони постройки на допълващо застрояване за отглеждане на домашни животни могат да се изграждат по изключение само съобразно единен за зоната режим на ползване и застрояване, приет от съответния общински съвет“. Територията на м. „Боровец-юг“ не е такава. Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗУТ „Постройки на допълващото застрояване, с изключение на гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги, не могат да се разполагат на уличната регулационна линия или между нея и сградите на основното застрояване.“
 • Същата не е съгласувана с подземен кадастър при Община Варна и експлоатационните дружества;
 • Липсват документи, доказващи законността на съществуващите в ПИ 10135.5404.1681 по КККР на Район „Аспарухово“, кв. 44, по плана на м. „Боровец-юг“ сгради;
 • Липсва Технически паспорт за сграда с идентификатор 10135.5404.1681.1;
 • Не става ясно каква е функцията на строежа, върху чийто покрив се монтира фотоволтаичната система според част Конструктивна;
 • Констатирано е несъответствие между част Електро и част Конструктивна по отношение на местоположението на фотоволтаичната система и разпределението на модулите и;
 • Съгласно нот. акт №183, том X, дело 2055, рег. №4286/10.03.2014г., издаден от Служба по вписванията гр. Варна, Хриска Костова Маврова е собственик единствено на ПИ 10135.5404.1681 по КККР на Район „Аспарухово“, кв. 44, по плана на м. „Боровец-юг“, но не и на сградата находяща се в него;
 • Съгласно Становище с изх. № ПВИ-2431/28.09.2022г. от "ЕРП-СЕВЕР" АД относно условията за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия извън тези, уредени по закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), гр. Варна, произвежданата електроенергия е за собствено потребление. Изготвената проектна документация е относно собствено потребление и продажба на електроенергия;
 • Не става ясно проектът част Електро в работна или идейна фаза е изготвен;
 • Липсва съгласуване на проектът част Електро от "ЕРП-СЕВЕР" АД, съгласно изискванията на Становище с изх. № ПВИ-2431/28.09.2022г;
 • Липсва съгласуваност от възложителя или упълномощено от него лице съгласно чл. 139, ал. 3 от ЗУТ – „Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя“.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

Дата на съобщението: 04.01.2023г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 6 януари 2023 г. (петък) в район „Аспарухово” традиционно ще бъде отбелязан християнският празник Богоявление (Йордановден). Предвидена е следната програма на 06.01.2023 г.:

900 -1030 часа – Света литургия в православен храм „Св. Цар Борис” – кв. Аспарухово.

1100 – 1200 часа Начало на литийно шествие по маршрут: храм „Св. Цар Борис” – рибарско пристанище „Карантината“

1230 часа – Отслужване на Велик Богоявленски водосвет, освещаване на всемирните води и изваждане на Христовия кръст от морето край рибарско пристанище „Карантината“.

Желаещите да се включат в ритуала по изваждането на Христовия кръст могат да направят това чрез предварително записване на телефон 052/370040; 0882/288083 или на място в деня от 11:00 часа.

Заповед №4371 от 29.12.2022 г.

Карта на сайта