asparuhovo logo

Обявления

Заповед №023 от 27.01.2023 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищен комплекс и детска градина“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ III-2667 /ПИ 10135.5506.519 и част от ПИ 10135.5506.415, ПИ 10135.5506.418, ПИ 10135.5506.357, ПИ 10135.5506.520 „за улица“/, кв. 153, с цел обособяването на УПИ IV-519 „за жилищен комплекс и детска градина“, кв. 153, с площ 11921 кв.м., и улична регулация между о.т. 91 и о.т. 92, и от о.т. 92 до о.т. 93, с възложител на ИП: „ВИЛИТЕ ПАРК“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 25.01.2023г.

Карта на сайта