asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ133276АС/29.12.2021г., за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, съобщаваме на г-н Петров, че на основание чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ е издадена Заповед №11/29.04.2022г. за прекратяване на административно производство по преписката.
Информацията е на разположение в сградата на Район „Аспарухово“, Община Варна, ет. 3, стая 306.
В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение, Заповед №11/29.04.2022г. за прекратяване на административно производство влиза в сила.

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ048399АС/23.05.2022г. за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти, съобщаваме на г-н Великов, чрез пълномощник г-жа Петкова, че на основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ е издадена Заповед №17 от 14.06.2022г. за прекратяване на административно производство по преписката.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, Заповед №17 от 14.06.2022г. за прекратяване на административно производство влиза в сила.

Дата на съобщението: 28.06.2022г.

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ049568АС/26.05.2022г. за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти, съобщаваме на г-жа Калинкова, чрез пълномощник г-н Калинков, че на основание чл. 5в от ЗУТ е издадено писмо с изх. рег. № АУ049568АС_001АС/30.05.2022г. за отстраняване на нередности и представяне на липсващи документи по образуваната административна преписка.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В случай на неостраняване на нередовностите и непълнотите в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, административното производство ще бъде прекратено.

Дата на съобщението: 28.06.2022г.

В брой 43 от 10.06.2022 г. на Държавен вестник е обнародвано следното обявление: Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на с.о. „Боровец-север“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с площ 204,5 ха. Планът е изложен в техническата служба – Район „Аспарухово“ – Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническата служба – Район „Аспарухово“ – Община Варна.

Изтегляне на броя ...