asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Във връзка с изпълнение на заповед №3739/06.11.2017 г. на Кмета на Община Варна за профилактика и недопускане разпространението и ограничаване на болестта инфлуенца по птиците (птичи грип) се забранява: 

  • свободното движение на птици в дворовете и извън тях;
  • организирането на изложби, пазари и други събирания на домашни или други птици.

Необходимо е стопаните на птици да не допускат контакт между домашните птици и тези, живеещи в дивата природа, както и да уведомят незабавно общинския ветеринарен лекар или районния кмет при забелязани отклонения в здравословното състояние на птиците или завишена смъртност.

Фуражите за изхранване следва да се съхраняват само в закрити помещения.

Аспарухов Парк

Във връзка със Заповед №1561/25.04.2018 г. на кмета на Община Варна и Заповед №РД-119/08.03.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, в която определя пожароопасен сезон от 01 април до 31 октомври 2018 г. с цел ограничаване на пожари в горски, полски и защитени територии се ЗАБРАНЯВА:

- Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии;

- Паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горите;

- Устройването на лагери и къмпингиране в горите, с изключение на разрешените от Държавно горско стопанство и РД ПБЗН-Варна.

- Изхвърлянето на горивни отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и сметища/.