asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Преглед на документа...

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на 56 бр. еднофамилни сгради в ПИ 10135.5075.73, урбанизирана територия, идентичен с УПИ I-23, с площ 35387 кв.м., НТП Ниско застрояване (до 10 м), местност „Карантина“, Район „Аспарухово“, гр. Варна“, с възложител „ЛАЗУР 2019“ ООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 27.01.2021г.

Прочети повече ...