asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на мотел и търговски обект“ в ПИ 10135.5012.3041, земеделска територия, с площ 5775 кв.м., НТП „Нива“, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител Камен Атанасов.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 26.09.2022г.

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“, с възложител на ИП: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 25.08.2022г.

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ083567АС/23.08.2022г. за издаване на разрешение за строеж, съобщаваме, че на основание чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 и чл.148, ал.1, ал.2, ал.4, ал.5 от ЗУТ, Заповед №005 от 17.02.2017г. на Гл. архитект на Община Варна е издаденo разрешение за строеж № 15/ГИ/ от 25.08.2022г. от Главeн архитект на Район „Аспарухово“, за строеж:

Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2095 до 2 броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4.1 и ШК - 4.2 пред УПИ XVI - 560, кв. 97 (идентичен с ПИ 10135.5504.450), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Чонгора" № 68, гр. Варна и резервна връзка между двата нови кабелни шкафа. Кабелни линии 0,4 kV от нов ШК - 4.1 до електромерно табло ТЕПО - 1 и от нов ШК - 4.2 до електромерно табло ТЕПО 2 в ПИ с идентификатор 10135.5504.450, гр. Варна.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВАРНА И ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ - ОБЯВЛЕНИЕ ...

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ069977АС/19.07.2022г. за издаване на разрешение за строеж, съобщаваме, че на основание чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 и чл.148, ал.1, ал.2, ал.4, ал.5 от ЗУТ, Заповед №005 от 17.02.2017г. на Гл. архитект на Община Варна е издаденo разрешение за строеж №11/ГИ/ 25.07.2022г. от Главeн архитект на Район „Аспарухово“, за строеж:

Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2169 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ XX - 599, кв. 33 (ПИ с идентификатор 10135.5510.523), по плана на кв. "Галата", ул. "Крайбрежна", гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5510.523, ул. "Крайбрежна", гр. Варна.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

Дата на съобщението: 27.07.2022г.