asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Прочети повече ...

Уважаеми дами и господа, С настоящето Ви информираме, за настъпила промяна в ръководството на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ - считано от 24.06.2021 г. г-н Атанас Темелков е освободен от длъжността председател на ДАЕУ. На негово място за председател е назначен г-н Красимир Симонски.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за рафиниране и бутилиране на олио, складова база и офиси в поземлен имот 10135.5501.156, с площ 26488 кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на гр. Варна, с възложител „ОДЕСОС ПБМ“ ЕАД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14-дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 18.06.2021г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Монтаж, интеграция и обвръзка на нов компресорен агрегат AJAX 204LE в КС „Галата“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.5103.21, урбанизирана територия, с площ 20596 кв.м., НТП „За съоръжение на газопровод, с възложител „ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 27.04.2021г.