asparuhovo logo

Обявления

Поради необходимост от извършване на довършителни дейности, свързани с основния ремонт на ул. „Найчо Цанов“, както и полагане на асфалтова настилка по ул. „Св. св Кирил и Методий“ от 11:00 часа на 31.03.2023 г. до приключване на ремонтните дейности в края на работния ден на 01.04.2023 г. се въвеждат следните маршрутни промени:

  1. Автобусна линия №12 ще обслужва от/до спирка „Център – Аспарухово“;
  2. Автобусни линии №46 и №55 ще преминават с обходен маршрут – кв. „Галата“.

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци - Брегова пречиствателна станция“ в ПИ 10135.5501.110, урбанизирана територия, с площ 14537 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЮПЗ, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител „Поддържане чистотата на морските води“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодството на район „Аспарухово“ в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването (датата на публикуване на настоящото уведомление на сайта на Район „Аспарухово“)

Дата на публикуването/уведомяването: 22.03.2023г.

Карта на сайта