asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж“ в част от поземлен имот с идентификатор 10135.5502.662, ул. „Орел“ № 14, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител „КРЕС ИНВЕСТ“ АД. 

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 04.11.2021г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на задълженията на Община Варна по Закона за управление на отпадъците предстои провеждане на кампания за събиране на опасни отпадъци.

На 16.09.2021 г. (четвъртък) от 900 до 1245 часа на пазара на ул. „Моряшка“ ще има разположен мобилен събирателен пункт, където могат да се предават следните видове отпадъци:

  • отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);
  •  лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
  •  домакински препарати и химикали ( почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи , реактиви);
  •  мастила и замърсени опаковки;
  •  фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Прочети повече ...

Издадено разрешение за строеж №23/04.08.2021г. от Главен архитект на Район „Аспарухово“ за обект: „Преустройство на таванско помещение и пристройка на жилищна сграда в УПИ VIII-2135, кв. 98, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна, (ПИ 10135.5505.451), със ЗП на пристройка 10,00 кв.м.“.

Прочети повече ...