asparuhovo logo

Обявления

Виж заповед №055/26.03.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ XX-218 и УПИ XXI-218, кв.4, по плана на 27 м.р.

Виж заповед №1010/19.03.2012г. на кмета на Община Варна относно забрана пашата на селскостопански животни през 2012г. в държавните горски терени по землищата на селата Константиново, Звездица и кв.Галата.

Виж заповед №060/26.03.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за кабелна тръбна мрежа за кабелни линии, преминаващи през ПИ№10135.5214.3, м.Малка чайка".

Виж заповед №067/26.03.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП за УПИ II-318 и XIV-816, кв.79, по плана на 28 микрорайон.

Виж заповед №078/26.03.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ VII-2536 /част от ПИ№10135.5507.173/, кв.9, по плана на местност "Вилите".

Виж копие на заповедта относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ№10135.5507.130 и ПИ№10135.5507.135, по плана на местност "Вилите"

Всеки гражданин, който попада във възрастова група над 65г., живее в район Аспарухово и желае да получи карта за градски транспорт е необходимо да посети районната администрация, откъдето ще получи заявка за абонаментна карта. Заявките ще се дават от 13 февруари 2012 година. Цената на картата за градска линия е 2 лева, а за извънградска – 5 лева. Пенсионерите на 65 и 66 години имат право на такава абонаментна карта само за една линия на градския транспорт, а картите на навършилите 67 години ще бъдат за две транспортни линии.

Издаването на абонаментните карти за гражданите на 65 и 66 години и презаверката на картите за пенсионерите на 67 и повече години по пунктовете на транспортните фирми ще започне от 15 февруари 2012 година и ще продължи до 26 февруари 2012 година.

В зависимост от атмосферните условия, при необходимост, периодът за издаване на картите ще бъде удължен, а гражданите ще бъдат информирани за това предварително.

Карта на сайта