asparuhovo logo

Обявления

Виж заповед №14719/23.11.2012г. на кмета на Община Варна относно възлагане изработка на ПУП на 28-ми м.р. кв.Аспарухово.
Виж заповед №14720/23.11.2012г. на кмета на Община Варна относно възлагане изработка на ПУП на 27-ми м.р. кв.Аспарухово.
Виж заповед №14723/23.11.2012г. на кмета на Община Варна относно възлагане изработка на ПУП на местност "Вилите".

Виж заповед №095/17.04.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ№30497.50.158, местност "Амонал", землище Звездица.

На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен ПУП - /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план/ за обект: Кабелна тръбна мрежа за кабелни линии, преминаващи през ПИ№10135.5214.3, местност „Малка чайка”.
Планът е изложен в Дирекция ”Устройство на територията” на район „Аспарухово” - Община Варна.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването във вестник ”Народно дело”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до район „Аспарухово” - Община Варна.

Виж пълния текст на съобщението в PDF формат.

Виж заповед №088/05.04.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ№10135.5507.64 , кв.4, по плана на местност "Вилите".

Виж заповед №055/26.03.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ XX-218 и УПИ XXI-218, кв.4, по плана на 27 м.р.

Карта на сайта