asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Уважаеми граждани, в изпълнение на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Ви информираме, че в административната сграда на Район „Аспарухово“, Община Варна ще се проведе учебна евакуация на служителите на 18.11.2022г. /петък/ от 17:00ч. , за целта, работното време на администрацията ще бъде до 16:50 ч.

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Прокарване на нов експлоатационен сондаж GP-3 в пределите на концесионната площ на находище „Галата“, гр. Варна, с възложител „ПЕТРОЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 15.11.2022г.

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ068737АС/15.07.2022г. за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж за обект “Водопроводно отклонение“ в УПИ VIII-5256, кв. 103 /ПИ 10135.5403.5256 по КК/ по плана на СО “Боровец-юг“, гр. Варна, съобщаваме, че на основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ е издадена Заповед № 39 от 14.10.2022г. за прекратяване на административно производство по преписката.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, Заповед №39 от 14.10.2022г. за прекратяване на административно производство влиза в сила.

Дата на съобщението: 14.11.2022г.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: “Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на УПИ XVI-277,280, кв.2 и улична регулация от ос.т. 208 на север до границата с ПИ 10135.5501.311 по плана на ЮПЗ, гр. Варна с възложител „Булпорт Логистика“ АД.

Информацията е на разположение в стая 306, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодството на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомлението.

Дата на уведомлението: 09.11.2022г.