asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

 Заповед №0978 ...

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на бистро от мобилни елементи и водовземно съоръжение за подземни води, за водоснабдяване за питейно-битови цели и за пожарогасене в ПИ с идентификатор 10135.5069.25, с площ 724 кв.м. по КККР на гр. Варна, с възложител Мария Жечева.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 11.03.2022г.

 Заповед №22 ...

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищни сгради и улична регулация от ОТ № 28 до ОТ № 29 в СОП „Зеленика“, гр. Варна, и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изменение на УПИ VI-61016 (ПИ 10135.5061.38), СОП „Зеленика, гр. Варна, с възложители „НИКОЛАЙ БУРОВ“ ЕООД и „ГРАНД СТРОЙ – ВАРНА“ ЕООД. 

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

 

Дата на уведомяването : 23.02.2022г.

 Заповед №20 ...