asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

 Заповед №1142 ...

 

 Заповед №1141 ...

 

 Заповед №1140 ...

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на бистро от мобилни елементи и водовземно съоръжение за подземни води, за водоснабдяване за питейно-битови цели и за пожарогасене в ПИ с идентификатор 10135.5069.25, с площ 724 кв.м. по КККР на гр. Варна, с възложител Мария Жечева.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 27.04.2022г.

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж и открити паркоместа за моторни превозни средства“ в част от поземлен имот с идентификатор 10135.5502.662, (УПИ VI-622, 640), кв. 3, 27-ми м.р., с площ 2595 кв.м., урбанизирана територия, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител „КРЕС ИНВЕСТ“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 21.04.2022г.