asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест жилищни сгради в УПИ I-4884, кв. 205, с идентификатор 10135.5043.4899, по плана на местност „Карач Борун“, гр. Варна, с възложител „ХИМЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 18.01.2022г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Добавяне на нови кодови отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 – Брегова пречиствателна станция, гр. Варна, Община Варна, с възложител „Поддържане чистотата на морските води“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 16.12.2021г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“

Уведомяваме Ви, че Община Варна съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла „Ойл Рециклейшън“ ЕООД организират провеждане на кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от отработени масла.

Мобилният събирателен пункт в кв. Аспарухово ще бъде разположен на 02.12.2021 г. (четвъртък) от 10.00 до 12.00 часа на пазара на ул. „Моряшка“.

НА 23.11.2021Г./ВТОРНИК/ ПОРАДИ АВАРИЯ ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО КЪМ МИНЕРАЛЕН ИЗВОР „БАГРА“

 

Заповед РД-02-15-87 ...