asparuhovo logo

Регистри Устройство на Територията

Рег. № Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
13/ГИ/ 10135.5065.52 / 21.09.2023г. 21.09.2023 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от ТП № 2008 с три броя стоманобетонни стълбове (СБС) и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред УПИ VI - 5, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5065.52 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна), по плана на местност "Патрабана", гр. Варна VI - 5 10135.5065.52 65 гр. Варна, по плана на местност "Патрабана"
12/ГИ/10135.5504.450 / 21.09.2023г. 21.09.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2095 до 2 броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4.1 и ШК - 4.2 пред УПИ XVI - 560, кв. 97 (идентичен с ПИ 10135.5504.450), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Чонгора" № 68, гр. Варна и резервна връзка между двата нови кабелни шкафа. Кабелни линии 0,4 kV от нов ШК - 4.1 до електромерно табло ТЕПО - 1 и от нов ШК - 4.2 до електромерно табло ТЕПО 2 в ПИ с идентификатор 10135.5504.450, гр. Варна XVI - 560 10135.5504.450 97 гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
11/ГИ/10135.5510.523 / 14.09.2023г. 14.09.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2169 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ XX - 599, кв. 33 (ПИ с идентификатор 10135.5510.523), по плана на кв. "Галата", ул. "Крайбрежна", гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5510.523, ул. "Крайбрежна", гр. Варна XX - 599 10135.5510.523 33 гр. Варна, по плана на кв. "Галата"
10/ГИ//01.06.2023г. 01.06.2023 Сградно водопроводно отклонение за ПИ 309 от съществуващ водопровод Ф 160 - ПЕВП и нов площадков водопровод от водомерна шахта разположена в ПИ 110 по трасе през ПИ 110, ПИ 111, ПИ 297 до ПИ 309 собственост на "ПЧМВ" АД, по плана на "Южна промишлена зона", кв. 5, гр. Варна       по плана на Южна промишлена зона
9/ГИ//09.05.2023г. 09.05.2023 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7А (монтиран до МТП № 1585) с 6 бр. стоманобетонни стълбове, кабелна линия НН от стълб № 6 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.5403.1768, кабелна мрежа 0,4 kV, с 6 бр. разпределителни кутии РК - 3, електрозахранена от нов ШК - 4, кабелна линия от РК - 3.6 пред ПИ 10135.5403.1942 до ново електромерно табло тип ТЕМО, по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна       по плана на местност "Боровец - юг"
8/ГИ/10135.5504.50 / 25.04.2023г. 25.04.2023 Външно кабелно електрозахранване от ТП № 751 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ X - 50 "за жил. стр.", кв. 65 (ПИ 10135.5504.50), по плана на 28-ми м. р., ул. "Искър" № 3, гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.5504.50, ул. "Искър" №3, гр. Варна X - 50 10135.5504.50 кв. 65 по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна
7/ГИ/10135.5505.384 / 14.03.2023г. 14.03.2023 Външно кабелно електрозахранване от ТП №1663 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4, монтиран пред УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна IV - 848 10135.5505.384 100 по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
6/ГИ/10135.5506.519 / 14.03.2023г. 14.03.2023 Външно кабелно електрозахранване от ТП №1507 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.5506.519, по плана на м. "Вилите", кв. "Аспарухово", гр. Варна и кабелна линия 0,4 kV от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕМО в имота.   10135.5506.519   по плана на м. "Вилите"
5/ГИ/10135.5502.523; 10135.5504.522 / 23.02.2023г. 23.02.2023 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 (електрозахранен от ТП №751) пред ПИ 10135.5502.523, ул. "Искър" №4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXI - 2666, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.522) по плана на 28 - ми м. р., ул. "Искър" №1-В, гр. Варна XXXI - 2666 10135.5502.523; 10135.5504.522 65 по плана на 28 - ми м. р.
4/ГИ//14.02.2023г. 14.02.2023 Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна        
3/ГИ/10135.5426.3134 / 13.02.2023г. 13.02.2023 Въздушна кабелна мрежа 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7, монтиран до МТП №1548 (електрозахранен от МТП №1548) един клон с 23 броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №23 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.3134, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна   10135.5426.3134   по плана на СО "Ракитника"
2/ГИ//25.01.2023г. 25.01.2023 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3843 (електрозахранен от ТП 2068) до нова разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3350 и ПИ с идентификатор 10135.5545.3501, и от нова РК - 3 до електромерно табло ТЕМО, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна        
1/ГИ//23.01.2023г. 23.01.2023 Въздушна кабелна линия и кабелна линия 0,4kV, електрозахранени от МТП №1514 /4 клона с 89 бр. нови стълбове тип СБС и 8бр. СТС и един клон кабелна линия с 8бр. РK-3/, кв. 5426 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна
ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
43 26.10.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ   10135.5403.4345.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
42 4.10.2023 ВИЛНА СГРАДА   10135.5426.1082.3   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
41 3.10.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-1110 10135.5403.5147.2 2 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
40 26.09.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-5269 10135.5403.5325.1 15 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
39 20.09.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,40м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.3180 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна   10135.5426.3180   гр. Варна, по плана на местност "Ракитника"
38 08.09.2023 ВИЛНА СГРАДА   10135.5403.617.3   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
37 05.09.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIII-824 30497.501.134.1 21 с.Звездица, по плана на с. Звездица
36 01.09.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м и водомерна шахта за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2344 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна.   10135.5426.2344   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
35 31.08.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ I-3226 10135.5545.3226.1 52 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
34 30.08.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА   10135.5403.5152.1   гр. Варна
33 30.08.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XII-3313 10135.5545.3313.2 52 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
32 14.08.2023 ВИЛНА СГРАДА   30497.504.880.1   с.Звездица, по плана на м. Под село"
31 04.08.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖИ XXVI-638 10135.5510.716.2 и 10135.5510.716.3 13 гр. Варна, по плана на кв. Галата
30 28.07.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-3009 10135.5426.3229.1 13 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
29 27.07.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XLIX-2439 10135.5403.5222.2 140 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
28 12.07.2023 ВИЛНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА 973 10135.5426.973.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
27 10.07.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА VII-841 10135.5426.3202.1 5 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
26 07.07.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-904 10135.5403.5442.3 91 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
25 03.07.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-325 10135.5545.4123.1 28 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
24 22.06.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXI-330 10135.5510.902.1 11 гр. Варна, по плана на кв. Галата
23 15.06.2023 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА   10135.5401.2988.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
22 13.06.2023 СТОПАНСКА СГРАДА /СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ, МЕЛЕНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА КАФЕ/ XX-156 30497.501.156.1 25 с.Звездица, по плана на с. Звездица
21 12.06.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА   10135.5549.1680.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
20 08.06.2023 ВИЛНА СГРАДА   10135.5401.2515.3   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
19 05.06.2023 ГАРАЖ   10135.5403.2380.4   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
18 01.06.2023 Сградно водопроводно отклонение за ПИ 309 от съществуващ водопровод Ф 160 - ПЕВП и нов площадков водопровод от водомерна шахта разположена в ПИ 110 по трасе през ПИ 110, ПИ 111, ПИ 297 до ПИ 309 собственост на "ПЧМВ" АД, по плана на "Южна промишлена зона", кв. 5, гр. Варна       гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона
17 01.06.2023 ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-262 10135.5510.656.11 17 гр. Варна, по плана на кв. Галата
16 23.05.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА VIII-417 10135.5426.417.2 26 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
15 23.05.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXIX-492 10135.5510.492.1 14 гр. Варна, по плана на кв. Галата
14 11.05.2023 ВИЛНА СГРАДА 2 С ГАРАЖ   10135.5404.3868.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
13 27.04.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА III-2481 10135.5426.2481.1 4 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
12 25.04.2023 ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-517 38354.501.188.1 11 с.Константиново, по плана на с. Константиново
11 20.04.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ И РАБОТИЛНИЦА XXVI-4739 10135.5404.4883.1 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
10 29.03.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-555 10135.5510.757.1 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
9 02.03.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА III-137 10135.5426.3177.2 33 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
8 28.02.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ: РАБОТИЛНИЦА, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ИНВЕНТАР И РАБОТНО ОБЛЕКЛО I-319 10135.5510.915.4 и 10135.5510.915.5 10 гр. Варна, по плана на кв. Галата
7 24.02.2023 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 (електрозахранен от ТП №751) пред ПИ 10135.5502.523, ул. "Искър" №4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXI - 2666, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.522) по плана на 28 - ми м. р., ул. "Искър" №1-В, гр. Варна XXXI - 2666 10135.5502.523; 10135.5504.522 65 гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р.
6 22.02.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-3102 10135.5403.5073.2 4 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
5 15.02.2023 Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна       гр. Варна
4 06.02.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XVII-4072 10135.5404.4789.1 44 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
3 19.01.2023 НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXIX-29 10135.5510.75.2.4 12 гр. Варна, по плана на кв. Галата
2 18.01.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-4136 10135.5545.4185.1 48 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
1 16.01.2023 ПРИСТРОЙКА - СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА И МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ XVIII-851, 882 10135.5510.938.3 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
68 10.11.2023 Допълващо застрояване - гараж в УПИ XVII-85 /ПИ 38354.501.85 по КК/, кв. 5, по плана на с. Константиново, Община Варна, със ЗП: 40,00 кв.м. XVII-85 38354.501.85 5 с.Константиново, по плана на с. Константиново
67 08.11.2023 Еднофамилна вилна сграда в ПИ 4387 /ПИ 10135.5403.4387 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 63, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 83,45 кв.м и РЗП: 198,93 кв.м. 10135.5403.4387 63 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
66 07.11.2023 Допълващо застрояване - гараж в ПИ 10135.5401.3327 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна, по плана на м. "Боровец - север", гр. Варна, със ЗП: 42,00 кв.м 10135.5401.3327 гр. Варна, по плана на м. "Боровец - север"
65 02.11.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-2139 /ПИ 10135.5549.2597 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 34, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 132,70 кв.м и РЗП: 268,90 кв.м. I-2139 10135.5549.2597 34 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
64 18.10.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-1737 /ПИ 10135.5404.4858 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 33, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 59,06 кв.м и РЗП: 132,07 кв.м. IX-1737 10135.5404.4858 33 по плана на СО "Боровец-юг"
63 17.10.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-2089 /ПИ 10135.5549.2568 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 29, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 80,60 кв.м и РЗП: 94,10 кв.м. III-2089 10135.5549.2568 29 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
62 16.10.2023 Жилищна сграда в УПИ V-4091 /ПИ 10135.5545.4181 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 19, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 135,80 кв.м и РЗП: 404,90 кв.м. V-4091 10135.5545.4181 19 по плана на СО "Зеленика"
61 13.10.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" със ЗП: 132,24 кв.м и РЗП: 447,29 кв.м. и "Гараж" със ЗП: 98,10 кв.м и РЗП: 98,10 кв.м. в УПИ LVIII-528 /ПИ 10135.5545.4322 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. LVIII-528 10135.5545.4322 49 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
60 13.10.2023 Плътна ограда с височина до 2,20м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ XVI-3852 /ПИ с идентификатор 10135.5404.4805 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 40, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна. XVI-3852 10135.5404.4805 40 по плана на СО "Боровец-юг"
59 09.10.2023 Плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 95,68м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ XII-323 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4329 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 28, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. XII-323 10135.5545.4329 28 по плана на СО "Зеленика"
58 03.10.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация с мощност до 6kW, разположена върху покрив на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 10135.5504.190.1 в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.190 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна, ул. "Места" №36 10135.5504.190 по плана на кв. Аспарухово
57 29.09.2023 Изграждане на мрежова фотоволтаична инсталация с мощност до 10kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5545.3279.2 в поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3279 по плана на местност "Зеленика", Район "Аспарухово", гр. Варна 10135.5545.3279 по плана на СО "Зеленика"
56 20.09.2023 Еднофамилна жилищна сграда и гараж в УПИ III-162 /ПИ 30497.501.453/, кв. 25, по плана на с. "Звездица", Община Варна, със ЗП: 119,12 кв.м и РЗП: 236,12 кв.м - три етапно изграждане III-162 30497.501.453 25 по плана на с. Звездица
55 15.09.2023 Допълващо застрояване - лятна кухня в ПИ 10135.5549.1499 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 36, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 56,00 кв.м. и РЗП: 56,00 кв.м.   10135.5549.1499 36 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
54 14.09.2023 Допълващо застрояване - гараж в УПИ XIII-70 /ПИ 10135.5510.149 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 14, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 61,02 кв.м. XIII-70 10135.5510.149 14 гр. Варна, по плана на кв. Галата
53 11.09.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXVIII - 2210 /ПИ 10135.5404.4887 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 40, ПО ПЛАНА НА СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " , ПЪРВИ ЕТАП - СЪС ЗП: 72,57 КВ.М. И РЗП: 72.57 КВ.М. XXVIII - 2210 10135.5404.4887 40 гр. Варна, по плана на СО " БОРОВЕЦ - ЮГ "
52 08.09.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LXIX-3320 /ПИ 10135.5545.4096 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 70,20 кв.м и РЗП: 70,20 кв.м. LXIX-3320 10135.5545.4096 49 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
51 31.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-2 /ПИ 10135.5052.59 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 2, по плана на м-ст "Мимишона", гр. Варна, със ЗП: 87,91 кв.м и РЗП: 183,56 кв.м. II-2 10135.5052.59 2 гр. Варна, по плана на м-ст "Мимишона"
50 31.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLIX-337 /ПИ 10135.5545.4328 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 21, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 146,40 кв.м и РЗП: 146,40 кв.м. XLIX-337 10135.5545.4328 21 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
49 31.08.2023 Допълващо застрояване "Лятна кухня" в ПИ 10135.5403.250 по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 41,33 кв.м и РЗП: 41,33 кв. м.   10135.5403.250   гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
48 31.08.2023 Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ XI-847 /ПИ 10135.5510.847 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 34, по плана на кв. "Галата", гр. Варна, със ЗП жил. сграда 1: 69,02 кв.м и РЗП жил. сграда 1: 163,91 кв.м, ЗП жил. сграда 2: 69,02 кв.м и РЗП жил. сграда 2: 163,91 кв.м. XI-847 10135.5510.847 34 по плана на кв. Галата
47 28.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-4676 /ПИ 10135.5404.4676 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 39, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,41 кв.м и РЗП: 99,41 кв.м. VIII-4676 10135.5404.4676 39 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
46 28.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-23 /ПИ 10135.5058.30 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 203, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 95,55 кв.м и РЗП: 95,55 кв.м. VIII-23 10135.5058.30 203 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
45 28.08.2023 Допълващо застрояване - гараж в УПИ V-1507 /ПИ 10135.5403.5234 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 134, по плана на м. "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 52,50 кв.м. V-1507 10135.5403.5234 134 по плана на м. "Боровец-юг"
44 25.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-9 /ПИ 10135.5052.62 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 2, по плана на СО "Мимишона", гр. Варна, със ЗП: 93,70 кв.м и РЗП: 186,80 кв.м. VIII-9 10135.5052.62 2 гр. Варна, по плана на СО "Мимишона"
43 22.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-3095 /ПИ 10135.5545.3129 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 17, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 119,60 кв.м и РЗП: 329,80 кв.м. XVII-3095 10135.5545.3129 17 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
42 09.08.2023 Открит басейн с водна площ 45,80 кв. м. и воден обем 60 куб. м., находящ се в УПИ XIII-232, кв. 17, по плана на ВЗ "Лазур", з-ще на с. Константиново, Община Варна. XIII-232 38354.502.132 17 с.Константиново, по плана на ВЗ "Лазур", з-ще на с. Константиново, Община Варна.
41 21.07.2023 Масивна постройка на допълващо застрояване - склад в УПИ V-413, кв. 48 /ПИ 10135.5403.5096 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 8,00 кв.м. и РЗП: 8,00 кв.м. V-413 10135.5403.5096 48 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
40 20.07.2023 Масивна постройка на допълващо застрояване - склад в УПИ IX-416, кв. 48 /ПИ 10135.5403.416 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 16,28 кв.м. и РЗП: 16,28 кв.м. IX-416 10135.5403.416 48 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
39 19.07.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXIV-68 /ПИ 10135.5545.4324 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 21, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 119,90 кв.м и РЗП: 292,71 кв.м. XXXIV-68 10135.5545.4324 21 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
38 06.07.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXI-1590 /ПИ 10135.5549.2555 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 10, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 135,60 кв.м и РЗП: 167,70 кв.м. XXXI-1590 10135.5549.2555 10 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
37 04.07.2023 Вилна сграда в ПИ 1962 /ПИ 10135.5549.1962 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 12, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 68,25 кв.м и РЗП: 295,20 кв.м.   10135.5549.1962 12 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
36 03.07.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ X-3294 /ПИ 10135.5545.4154 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 50, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 84,40 кв.м и РЗП: 173,78 кв.м. X-3294 10135.5545.4154 50 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
35 03.07.2023 Допълващо застрояване - скулпторска работилница в УПИ XVIII - 388, кв. 23 /ПИ 10135.5510.425 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 38,67 кв.м и РЗП: 38,67 кв.м. XVIII - 388 10135.5510.425 23 гр. Варна, по плана на кв. Галата
34 30.06.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-2356 /ПИ 10135.5426.3183 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 54, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 97,73 кв.м и РЗП: 97,73 кв.м. VI-2356 10135.5426.3183 54 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
33 27.06.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIII-1590 /ПИ 10135.5404.4845 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 38, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,80 кв.м и РЗП: 99,80 кв.м. XXIII-1590 10135.5404.4845 38 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
32 08.06.2023 ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ XXVIII - 4936 /ПИ 10135.5403.5446 ПО КККР НА РАЙОН "АСПАРУХОВО", ГР. ВАРНА/, КВ. 11, ПО ПЛАНА НА СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " , ПЪРВИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 69,40 КВ.М. И РЗП: 169.10 КВ.М., ВТОРИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 69,40 КВ.М. И РЗП 169.10 КВ.М. И ТРЕТИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 69,40 КВ.М. И РЗП 169.10 КВ.М. XXVIII - 4936 10135.5403.5446 11 гр. Варна, по плана на СО " БОРОВЕЦ - ЮГ "
31 07.06.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXV-914 /ПИ 10135.5426.3220 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 44, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 94,08 кв.м и РЗП: 191,19 кв.м. и гараж със ЗП: 22,49 кв.м и РЗП: 22,49 кв.м. XXV-914 10135.5426.3220 44 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
30 05.06.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-1790 /ПИ 10135.5549.1790 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 28, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 104,08 кв.м и РЗП: 208,93 кв.м. и басейн. VII-1790 10135.5549.1790 28 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
29 29.05.2023 Вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.5426.684 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 10, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 54,80 кв.м и РЗП: 98,20 кв.м.   10135.5426.684 10 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
28 29.05.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с обща инсталационна мощност 55,2 kWp, инсталация върху покриви на съществуващa сградa с идентификатори 10135.5502.560.5 по КККР на Район „Аспарухово“, гр. Варна в УПИ IX-83, кв. 6 по плана на 27-ми м.р., гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.5502.560 по КККР на Район „Аспарухово“, гр. Варна/. IX-83 10135.5502.560 6 гр. Варна, по плана на 27-ми м.р.
27 15.05.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-75 /ПИ 10135.5426.3165 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 31, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 90,61 кв.м и РЗП: 90,61 кв.м. XVII-75 10135.5426.3165 31 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
26 12.05.2023 Плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 13,00м по вътрешната регулационна граница между УПИ XXXVI-5228 и УПИ XXXVII-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, и плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 38,50м разположена изцяло в УПИ XXXVI-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.5403.5319 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/ XXXVI-5228 10135.5403.5319 20 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
25 12.05.2023 Плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 13,00м по втрешната регулационна граница между УПИ XXXVI-5228 и УПИ XXXVII-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, и плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 41,80м разположена изцяло в УПИ XXXVII-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.5403.5320 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/ XXXVII-5228 10135.5403.5320 20 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
24 27.04.2023 Допълващо застрояване - гараж и лятна кухня в УПИ XL - 727, кв. 51 /ПИ 10135.5403.727 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на м. "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: гараж: 19,89 кв.м и ЗП: лятна кухня: 30,00 кв.м. XL - 727 10135.5403.727 51 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
23 21.04.2023 Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ XXIV-3915 /ПИ 10135.5403.5459 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 20, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП жил. сграда 1: 89,00 кв.м и РЗП жил. сграда 1: 197,00 кв.м, ЗП жил. сграда 2: 89,00 кв.м и РЗП жил. сграда 2: 197,00 кв.м. XXIV-3915 10135.5403.5459 20 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
22 18.04.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV-4110 /ПИ 10135.5403.5411 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 16, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 86,32 кв.м и РЗП: 194,12 кв.м. XXIV-4110 10135.5403.5411 16 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
21 18.04.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIII-289 /ПИ 10135.5545.4325 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 17, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 118,14 кв.м и РЗП: 240,25 кв.м. XIII-289 10135.5545.4325 17 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
20 13.04.2023 Пристройка, надстройка и преустройство на вилна сграда в ПИ 10135.5426.840 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 5 по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 106,69 кв.м и РЗП: 236,87 кв.м.   10135.5426.840   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
19 12.04.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с обща инсталационна мощност 480 kW, наземна инсталация, инсталации върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 10135.5501.92.25 и сграда с идентификатор 10135.5501.92.35 по КККР на Район „Аспарухово“ в ПИ с идентификатор 10135.5501.92 по плана на ЮПЗ, гр. Варна.   10135.5501.92 и 10135.5501.92.35   гр. Варна, по плана на ЮПЗ
18 07.04.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIII-4110 /ПИ 10135.5403.5410 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 16, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 82,00 кв.м и РЗП: 170,00 кв.м. XXIII-4110 10135.5403.5410 16 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
17 07.04.2023 Еднофамилна жилищна сграда и плътна ограда в УПИ XXIII-1637 /ПИ 10135.5404.4856 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 41, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 142,01 кв.м и РЗП: 142,01 кв.м. XXIII-1637 10135.5404.4856 41 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
16 29.03.2023 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IX-1146 /ПИ 10135.5549.2567 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 68, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 137,03 кв.м и РЗП: 137,03 кв.м. IX-1146 10135.5549.2567 68 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
15 17.03.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-1068 /ПИ 10135.5403.1068 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 69, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,00 кв.м и РЗП: 99,00 кв.м. III - 1068 10135.5403.1068 69 по плана на СО "Боровец-юг"
14 14.03.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-267, 268 /ПИ 10135.5403.5458 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 20, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 164,00 кв.м и РЗП: 164,00 кв.м. XVII-267, 268 10135.5403.5458 20 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
13 14.03.2023 Допълващо застрояване - гараж в УПИ XI-964 /ПИ 10135.5426.3232 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49 по плана на местност „Ракитника“, гр. Варна, със ЗП: 40,00 кв. м и РЗП: 40,00 кв. м XI-964 10135.5426.3232 49 по плана на местност "Ракитника"
12 10.03.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с обща инсталирана мощност 594 kWp, върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5501.17.2 в УПИ IV-17-за обществено обслужващи и логистични дейности, кв. 4 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед №Г-298/11.10.2021г. на Главен архитект на Община Варна IV-17 10135.5501.17.2 4 по плана на Южна промишлена зона
11 06.03.2023 Допълващо застрояване - лятна кухня със ЗП 42,00 кв.м и РЗП 42,00 кв. м. и басейн площ 28 кв. м. и воден обем 50 куб. м., в УПИ I-17, кв. 54 /ПИ 10135.5054.40 по КККР на гр. Варна/ по плана на м-ст "Мимишона", гр. Варна, I-17 10135.5054.40 54 гр. Варна, по плана на м-ст "Мимишона"
10 02.03.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXIX-400 /ПИ 10135.5545.4302 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 149,00 кв.м и РЗП: 342,07 кв.м. XXXIX-400 10135.5545.4302 49 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
9 24.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-118 /ПИ 10135.5403.5449 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 11, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,22 кв.м и РЗП: 99,22 кв.м. VI-118 10135.5403.5449 11 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
8 20.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-152 /ПИ 10135.5426.3215 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 34, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 99,64 кв.м и РЗП: 212,64 кв.м. IV-152 10135.5426.3215 34 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
7 17.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ LII-5009 /ПИ 10135.5403.5255 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 201, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 156,77 кв.м и РЗП: 319,23 кв.м. LII-5009 10135.5403.5255 201 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
6 14.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV-1638 /ПИ 10135.5549.2448 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 7, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 81,00 кв.м и РЗП: 182,00 кв.м. XV-1638 10135.5549.2448 7 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
5 13.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVII-4221 /ПИ 10135.5403.4221 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 118,34 кв.м и РЗП: 118,34 кв.м. XXVII-4221 10135.5403.4221 19 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
4 09.02.2023 Вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.5545.438 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 46, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 109,14 кв.м и РЗП: 208,50 кв.м.   10135.5545.438 46 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
3 09.02.2023 Допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ XXXI - 125, кв. 11 /ПИ 10135.5403.5291 по КККР на гр. Варна/ по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП 50,00 кв.м и РЗП 50,00 кв. м. XXXI - 125 10135.5403.5291 11 по плана на "Боровец - юг"
2 23.01.2023 Жилищна сграда в УПИ C-838 /ПИ 10135.5403.5360 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 92, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 103,91 кв.м и РЗП: 221,42 кв.м. C-832 10135.5403.5360 92 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
1 09.01.2023 Вилна сграда в ПИ 10135.5426.2619 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 4, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 130,79 кв.м и РЗП: 173,36 кв.м.   10135.5406.2619 4 по плана на СО "Ракитника"
ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
21 07.11.2023 Въздушна кабелна мрежа 0,4kV (паралелен клон), електрозахранена от нов размножителен кабелен шкаф тип ШК-7 до МТП №3 Звездица, с 4 броя нови СБС и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №10.7 пред УПИ II-1 (ПИ с идентификатор 30497.15.99), кв. 106, по плана на с. Звездица, Община Варна по плана на с. Звездица
20 27.10.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м към ПИ с идентификатор 10135.5403.2153 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, кв. 108, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна 10135.5403.2153 гр. Варна, по плана на СО „Боровец-юг“
19 20.09.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП в ПИ 10135.5510.649 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VII-283, кв. 18 /ПИ 10135.5510.681 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/ и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ 10135.5510.681, по плана на кв. "Галата", ул. "Капитан I-ви ранг Георги Купов" №37, гр. Варна       гр. Варна, по плана на кв. Галата
18 19.09.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5549.2280 (електрозахранен от МТП 1549) до 9бр. нови разпределителни кутии тип РК-3 (РК-3.1 до РК-3.9), от РК-3.9 пред ПИ 10135.5549.1217 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.5549.1217; от съществуващ шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.5549.2280 до 2 броя РК-3 (РК-3.1.1 и РК-3.1.2) и от РК-3.1.2 пред ПИ 10135.5549.2527 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.5549.2527 по плана на СО „Прибой“, гр. Варна.       гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
17 21.08.2023 Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранвани от БКТП №2003 - 2 нови клона, електрозахранени с нова линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3600 ои КККР на район "Аспарухово", гр. Варна и удължаване на съществуващи клон №1, клон №2 и клон №3, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна       гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
16 21.08.2023 Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4kV, електрозахранвани от МТП №1515 със 132 броя нови стоманобетонови стълбове (СБС) и 14 броя стоманотръбни стълбове (СТС), чрез разширение на съществуващ Клон №3, три нови въздушни клона, клон 1, клон 2, клон 4 и клон 5, захранен с кабелни линии 0,4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7 пред МТП №1515 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.448 и 3 броя нови разпределителни кутии, по плана на местност "Ракитника", гр. Варна; Монтаж на табло НН на МТП №1515 (подмяна на съществуващо).       по плана на м. "Ракитника"
15 24.07.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,00м за УПИ LIV-5277 /ПИ с идентификатор 10135.5403.5343 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна/ кв. 19, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна LIV-5277 10135.5403.5343 19 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
14 17.07.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2489, кв. 45 по плана на СО "Ракитника", гр. Варна   10135.5426.9557   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
13 06.07.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от нов преходен кабелен шкаф монтиран на съществуващ стоманобетонен стълб (СБС) №16, Клон 1 на ВМНН електрозахранена от МТП №1508 до 3 броя нови разпределителни кутии тип РК - 3 (РК - 3.1 пред ПИ 10135.5404.3878, РК - 3.2 пред ПИ 10135.5404.4343 и РК - 3.3 пред ПИ 10135.5404.4808) и от РК - 3.3 до ново електромерно табло ТЕМО пред УПИ VI - 4785, кв. 43 (идентичен с ПИ 10135.5404.4808), по плана на местност "Боровец юг", гр. Варна       по плана на местност "Боровец - юг"
12 05.07.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5404.1125 по КККР на район "Аспарухово", местност "Боровец - юг", гр. Варна   10135.5404.1125    
11 05.07.2023 Външно кабелно електрозахранване от БКТП №2095 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XVII-561, кв. 97 (идентичен с ПИ 10135.5504.525), по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна, Кабелна линия от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5504.525 - ул. "Маркови кули" №43, гр. Варна XVII-561 10135.5504.525 97 по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
10 29.05.2023 Канализационно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5545.359 по плана на СО "Зеленика", р-н Аспарухово, гр. Варна   10135.5545.359 10 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
9 11.05.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП №980 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XII-22, кв. 74 (идентичен с ПИ 10135.5505.22) и от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО, монтирани пред ПИ с идентификатор 10135.5505.22, по плана на 28 - ми м. р., ул. "Злетово" №36, гр. Варна XII-22 10135.5505.22 74 по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна
8 03.05.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 9,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4567 по КККР на район "Аспарухово", кв. 50, местност "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5403.4567 50 гр. Варна
7 27.04.2023 Водопроводно отклонение Ф 63 - ПЕВП с дължина 11,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5074.10 по КККР на район "Аспарухово", местност "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5074.10 6 по плана на местност "Боровец - юг"
6 30.03.2023 Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта КШ I 15.011 до ул. "Кишинев" №2, №3, №5 и №7 и ул. "Гомел" №5а, №5в и №7, район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна       по плана на 27 - ми м. р. гр. Варна
5 07.03.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от БКТП в ПИ 10135.5501.61 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XIV-359-за общ. обслужване, кв. 2 (идентичен с ПИ 10135.5501.369) по плана на "Южна промишлена зона", гр. Варна и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.5501.369 XIV-359-за общ. обслужване   2 по плана на "Южна промишлена зона"
4 23.02.2023 Водопроводно отклонение Ф 32 - ПЕВП с дължина 6,30м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3719 по КККР на район "Аспарухово", местност "Боровец - юг", гр. Варна   10135.5403.3719    
3 16.02.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 1509 до два броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4 (ШК - 4.1 и ШК - 4.2) пред УПИ III - 1155, кв. 23, (идентичен с ПИ 10135.5502.675) по плана на 27 - ми м. р., ул. "Драва" № 2, гр. Варна, кабелни линии от ШК - 4.1 до ново електромерно табло ТЕПО - 1 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675, от ШК - 4.2 до ново електромерно табло ТЕПО - 2 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675 и от ШК - 4.1 до ШК - 4.2 III - 1155   23 по плана на 27 - ми м. р., гр. Варна
2 09.01.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м и водомерна шахта за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2344 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна.   10135.5426.2344   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
1 06.01.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК - 4 (електрозахранен от БКТП №2008), чрез монтаж на нова разпределителна кутия тип РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 (захранена чрез кабелна линия до съществуващо ТЕПО); Кабелни линии 0,4 kV от нова РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 до нова разпределителна кутия РК - 3.2 пред УПИ VI - 1570, кв. 17 (ПИ 10135.5549.1570), и от РК - 3.1 до ТЕПО пред ПИ 10135.5549.2338 и от РК - 3.2 до ТЕМО пред ПИ 10135.5549.1570, по плана на местност "Прибой", гр. Варна VI - 1570 10135.5549.2338 17 по плана на местност "Прибой"
Рег. № Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
14/ГИ/10135.5426.2410/27.10.2022г. 27.10.2022 Водопроводно отклонение за УПИ IV-2410, кв. 23 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна (ПИ с идентификатор ПИ 10135.5426.2410) IV-2410 10135.5426.2410 23 гр. Варна, МЕСТН.РАКИТНИКА-УЛ.16-ТА №15, по плана на СО "Ракитника"
13/ГИ//24.10.2022г. 24.10.2022 Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Ултра - Тодор Славов" ООД на територията на гр. Варна, кв. "Аспарухово", Община Варна.        
12/ГИ/10135.5506.912/03.10.2022г. 03.10.2022 Външно кабелно електрозахранване от ТП 1638 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XI - 912, кв. 139 (ПИ 10135.5506.912), по плана на 29 - ти м. р., ул. "Димчо Дебелянов" №21, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП 1638 до ШК - 7 на ул. "Константин Арабаджиев" №8 и резервна кабелна линия между нов ШК - 4 и ШК - 7 на ул. "Константин Арабаджиев" №8; Кабелна линия 0,4kV от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XI - 912, кв. 139 (ПИ 10135.5506.912), по плана на 29 - ти м. р., ул. "Димчо Дебелянов" №21, гр. Варна. XI - 912 10135.5506.912 139 гр. Варна, по плана на 29 - ти м. р.
11/ГИ/10135.5403.5318/03.10.2022г. 03.10.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, от съществуващ стълб № 27 (електрозахранен от МТП № 877) със 7 броя СБС и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXV - 5227, кв. 20, ПИ с идентификатор 10135.5403.5318, електрозахранено с кабелна линия от стълб № 34, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна. XXXV - 5227 10135.5403.5318 20 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
10/ГИ/10135.5510.15/04.07.2022г. 04.07.2022 "Водопроводно отклонение за УПИ XVIII-15, кв. 30 по плана на кв. "Галата", р-н "Аспарухово", гр. Варна XVIII-15 10135.5510.15 30 по плана на кв. "Галата"
9/ГИ//28.06.2022г. 28.06.2022 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №1545 /3 клона с 85 бр. нови стоманобетонни стълбове и 67 бр. стоманотръбни стълбове / и реконструкция на табло ниско напрежение на МТП №1545, кв. 5403 по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна       по плана на местност "Боровец - юг"
8/ГИ/10135.5404.4748/27.06.2022г. 27.06.2022 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4748, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5404.4748   по плана на местност "Боровец - юг"
7/ГИ/10135.5404.4746/27.06.2022г. 27.06.2022 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4746, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5404.4746   по плана на местност "Боровец - юг"
6/ГИ/10135.5502.29/15.06.2022г. 15.06.2022 Монтаж на телекомуникационен шкаф в ПИ 10135.5502.29 с адрес гр. Варна, 27-ми м. р., пред ул. "Народни будители" №7, електрозахранването му от електромерно табло ТЕПО на фасадата на ТП 667 и свързването му към най-близката шахта на БТК ЕАД.   10135.5502.29   по плана на 27-ми м. р.
5/ГИ//27.05.2022г. 27.05.2022 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №976 (2 клона с 25 бр. нови стоманобетонни стълбове и 8 бр. стоманотръбни стълбове), кв. 5403 и кв. 5048 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна       гр. Варна, по плана на местност "Боровец-юг"
4/ГИ/10135.5510.201/21.03.2022г. 21.03.2022 Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. Варна XII - 559б 10135.5510.201 31 по плана на кв. Галата
3/ГИ//10.03.2022г. 10.03.2022 Изграждане на въздушни кабелни линии (ВКЛ) 0,4kV от МТП №721 (4 клона с 68 бр. стълбове и 9бр. СТС) по плана на СО „Боровец юг“, гр.Варна       гр. Варна, по плана на СО"Боровец-юг"
2/ГИ/10135.5545.9520/07.03.2022г. 07.03.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов размножителен шкаф тип ШК-7/захранен от ТП №1928/, монтиран пред ПИ 10135.5545.245, един клон със седем броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №7 пред УПИ V-188, кв. 6 /ПИ 10135.5545.4178/, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна   10135.5545.9520   гр. Варна, по плана на СО „Зеленика“
1/ГИ/10135.5070.8/04.03.2022г. 04.03.2022 Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-4, монтиран пред ПИ 10135.5070.14 (захранен от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.5070.8, захранен от БКТП №1966, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия до ШК-4 пред ПИ 1519) 1 клон със 17бр. стоманобетонни стълбове СБС, по плана на СО "Прибой", гр. Варна.   10135.5070.8   гр. Варна, по плана на СО "Прибой"