asparuhovo logo

Регистри Устройство на Територията

Рег. № Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
4/ГИ//14.02.2023г.14.02.2023Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна    
3/ГИ/10135.5426.3134/13.02.2023г.13.02.2023Въздушна кабелна мрежа 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7, монтиран до МТП №1548 (електрозахранен от МТП №1548) един клон с 23 броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №23 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.3134, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна 10135.5426.3134 по плана на СО "Ракитника"
2/ГИ//25.01.2023г.25.01.2023Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3843 (електрозахранен от ТП 2068) до нова разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3350 и ПИ с идентификатор 10135.5545.3501, и от нова РК - 3 до електромерно табло ТЕМО, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна    
1/ГИ//23.01.2023г.23.01.2023Въздушна кабелна линия и кабелна линия 0,4kV, електрозахранени от МТП №1514 /4 клона с 89 бр. нови стълбове тип СБС и 8бр. СТС и един клон кабелна линия с 8бр. РK-3/, кв. 5426 по плана на СО „Ракитника", гр. Варна    
ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
6 22.02.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-3102 10135.5403.5073.2 4 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
5 15.02.2023 Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна       гр. Варна
4 06.02.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XVII-4072 10135.5404.4789.1 44 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
3 19.01.2023 НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXIX-29 10135.5510.75.2.4 12 гр. Варна, по плана на кв. Галата
2 18.01.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-4136 10135.5545.4185.1 48 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
1 16.01.2023 ПРИСТРОЙКА - СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА И МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ XVIII-851, 882 10135.5510.938.3 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
820.02.2023Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-152 /ПИ 10135.5426.3215 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 34, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 99,64 кв.м и РЗП: 212,64 кв.м.IV-15210135.5426.321534гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
717.02.2023Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ LII-5009 /ПИ 10135.5403.5255 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 201, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 156,77 кв.м и РЗП: 319,23 кв.м.LII-500910135.5403.5255201гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
614.02.2023Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV-1638 /ПИ 10135.5549.2448 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 7, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 81,00 кв.м и РЗП: 182,00 кв.м.XV-163810135.5549.24487гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
513.02.2023Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVII-4221 /ПИ 10135.5403.4221 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 118,34 кв.м и РЗП: 118,34 кв.м.XXVII-422110135.5403.422119гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
409.02.2023Вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.5545.438 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 46, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 109,14 кв.м и РЗП: 208,50 кв.м. 10135.5545.43846гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
309.02.2023Допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ XXXI - 125, кв. 11 /ПИ 10135.5403.5291 по КККР на гр. Варна/ по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП 50,00 кв.м и РЗП 50,00 кв. м.XXXI - 12510135.5403.529111по плана на "Боровец - юг"
223.01.2023Жилищна сграда в УПИ C-838 /ПИ 10135.5403.5360 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 92, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 103,91 кв.м и РЗП: 221,42 кв.м.C-83210135.5403.536092гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
109.01.2023Вилна сграда в ПИ 10135.5426.2619 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 4, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 130,79 кв.м и РЗП: 173,36 кв.м. 10135.5406.26194по плана на СО "Ракитника"
ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
316.02.2023Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 1509 до два броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4 (ШК - 4.1 и ШК - 4.2) пред УПИ III - 1155, кв. 23, (идентичен с ПИ 10135.5502.675) по плана на 27 - ми м. р., ул. "Драва" № 2, гр. Варна, кабелни линии от ШК - 4.1 до ново електромерно табло ТЕПО - 1 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675, от ШК - 4.2 до ново електромерно табло ТЕПО - 2 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675 и от ШК - 4.1 до ШК - 4.2III - 1155 23по плана на 27 - ми м. р., гр. Варна
209.01.2023Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м и водомерна шахта за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2344 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна. 10135.5426.2344 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
106.01.2023Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК - 4 (електрозахранен от БКТП №2008), чрез монтаж на нова разпределителна кутия тип РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 (захранена чрез кабелна линия до съществуващо ТЕПО); Кабелни линии 0,4 kV от нова РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 до нова разпределителна кутия РК - 3.2 пред УПИ VI - 1570, кв. 17 (ПИ 10135.5549.1570), и от РК - 3.1 до ТЕПО пред ПИ 10135.5549.2338 и от РК - 3.2 до ТЕМО пред ПИ 10135.5549.1570, по плана на местност "Прибой", гр. ВарнаVI - 157010135.5549.233817по плана на местност "Прибой"
Рег. № Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
14/ГИ/10135.5426.2410/27.10.2022г. 27.10.2022 Водопроводно отклонение за УПИ IV-2410, кв. 23 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна (ПИ с идентификатор ПИ 10135.5426.2410) IV-2410 10135.5426.2410 23 гр. Варна, МЕСТН.РАКИТНИКА-УЛ.16-ТА №15, по плана на СО "Ракитника"
13/ГИ//24.10.2022г. 24.10.2022 Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Ултра - Тодор Славов" ООД на територията на гр. Варна, кв. "Аспарухово", Община Варна.        
12/ГИ/10135.5506.912/03.10.2022г. 03.10.2022 Външно кабелно електрозахранване от ТП 1638 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XI - 912, кв. 139 (ПИ 10135.5506.912), по плана на 29 - ти м. р., ул. "Димчо Дебелянов" №21, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП 1638 до ШК - 7 на ул. "Константин Арабаджиев" №8 и резервна кабелна линия между нов ШК - 4 и ШК - 7 на ул. "Константин Арабаджиев" №8; Кабелна линия 0,4kV от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XI - 912, кв. 139 (ПИ 10135.5506.912), по плана на 29 - ти м. р., ул. "Димчо Дебелянов" №21, гр. Варна. XI - 912 10135.5506.912 139 гр. Варна, по плана на 29 - ти м. р.
11/ГИ/10135.5403.5318/03.10.2022г. 03.10.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, от съществуващ стълб № 27 (електрозахранен от МТП № 877) със 7 броя СБС и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXV - 5227, кв. 20, ПИ с идентификатор 10135.5403.5318, електрозахранено с кабелна линия от стълб № 34, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна. XXXV - 5227 10135.5403.5318 20 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
10/ГИ/10135.5510.15/04.07.2022г. 04.07.2022 "Водопроводно отклонение за УПИ XVIII-15, кв. 30 по плана на кв. "Галата", р-н "Аспарухово", гр. Варна XVIII-15 10135.5510.15 30 по плана на кв. "Галата"
9/ГИ//28.06.2022г. 28.06.2022 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №1545 /3 клона с 85 бр. нови стоманобетонни стълбове и 67 бр. стоманотръбни стълбове / и реконструкция на табло ниско напрежение на МТП №1545, кв. 5403 по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна       по плана на местност "Боровец - юг"
8/ГИ/10135.5404.4748/27.06.2022г. 27.06.2022 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4748, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5404.4748   по плана на местност "Боровец - юг"
7/ГИ/10135.5404.4746/27.06.2022г. 27.06.2022 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4746, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5404.4746   по плана на местност "Боровец - юг"
6/ГИ/10135.5502.29/15.06.2022г. 15.06.2022 Монтаж на телекомуникационен шкаф в ПИ 10135.5502.29 с адрес гр. Варна, 27-ми м. р., пред ул. "Народни будители" №7, електрозахранването му от електромерно табло ТЕПО на фасадата на ТП 667 и свързването му към най-близката шахта на БТК ЕАД.   10135.5502.29   по плана на 27-ми м. р.
5/ГИ//27.05.2022г. 27.05.2022 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №976 (2 клона с 25 бр. нови стоманобетонни стълбове и 8 бр. стоманотръбни стълбове), кв. 5403 и кв. 5048 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна       гр. Варна, по плана на местност "Боровец-юг"
4/ГИ/10135.5510.201/21.03.2022г. 21.03.2022 Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. Варна XII - 559б 10135.5510.201 31 по плана на кв. Галата
3/ГИ//10.03.2022г. 10.03.2022 Изграждане на въздушни кабелни линии (ВКЛ) 0,4kV от МТП №721 (4 клона с 68 бр. стълбове и 9бр. СТС) по плана на СО „Боровец юг“, гр.Варна       гр. Варна, по плана на СО"Боровец-юг"
2/ГИ/10135.5545.9520/07.03.2022г. 07.03.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов размножителен шкаф тип ШК-7/захранен от ТП №1928/, монтиран пред ПИ 10135.5545.245, един клон със седем броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №7 пред УПИ V-188, кв. 6 /ПИ 10135.5545.4178/, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна   10135.5545.9520   гр. Варна, по плана на СО „Зеленика“
1/ГИ/10135.5070.8/04.03.2022г. 04.03.2022 Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-4, монтиран пред ПИ 10135.5070.14 (захранен от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.5070.8, захранен от БКТП №1966, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия до ШК-4 пред ПИ 1519) 1 клон със 17бр. стоманобетонни стълбове СБС, по плана на СО "Прибой", гр. Варна.   10135.5070.8   гр. Варна, по плана на СО "Прибой"