asparuhovo logo

Регистри Устройство на Територията

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
14 04.10.2021 Водопроводно отклонение за УПИ IV-2410, кв. 23 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна (ПИ с идентификатор ПИ 10135.5426.2410) IV-2410 10135.5426.2410 23 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
13 27.9.2021 Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5545.3197 по плана на СО "Зеленика", р-н Аспарухово, гр. Варна   10135.5545.3197 28 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
12 30.8.2021 Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4771 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна XV - 4730 10135.5404.4771 33 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
11 16.8.2021 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №722 (удължаване на клон 2 с 1 брой стоманобетонен стълб и 15 броя стоманотръбни стълбове), по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна       гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
10 13.8.2021 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, от съществуващ стълб № 27 (електрозахранен от МТП № 877) със 7 броя СБС и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXV - 5227, кв. 20, ПИ с идентификатор 10135.5403.5318, електрозахранено с кабелна линия от стълб № 34, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна. XXXV - 5227 10135.5403.5318 20 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
9 13.8.2021 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-7, монтиран до МТП №1515 и захранен от МТП №1515, един клон с дванадесет броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 12 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.552, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна   10135.5426.552   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
8 6.8.2021 Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Ултра - Тодор Славов" ООД на територията на гр. Варна, кв. "Аспарухово", Община Варна.       гр. Варна
7 22.4.2021 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 (електрозахранен от ТП №751) пред ПИ 10135.5502.523, ул. "Искър" №4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXI - 2666, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.522) по плана на 28 - ми м. р., ул. "Искър" №1-В, гр. Варна XXXI - 2666 10135.5502.523; 10135.5504.522 65 гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р.
6 12.4.2021 Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5401.2901 по плана на СО "Боровец - север", р-н Аспарухово, гр. Варна   10135.5401.2901   гр. Варна
5 7.4.2021 Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4807 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна   10135.5404.4807 35 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
4 8.3.2021 Кабелна линия 0,4kV от съществуващ стълб на въздушна мрежа №29 (електрозахранен от МТП №877) до пет броя разпределителни кутии тип РК-3 и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО, електрозахранено от РК-3-4 пред ПИ 10135.5403.5240, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна.   10135.5403.5240   гр. Варна
3 16.2.2021 Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4kV електрозахранвани от МТП №1505 (3 клона с 45 броя стоманобетонни стълбове и 8 броя стоманотръбни стълбове), кабелна линия 0,4kV от МТП №1505 до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред ПИ с ид. 10135.5545.346 и 3 броя разпределителни кабелни кутии тип РК-3, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна.       гр. Варна
2 29.1.2021 Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-4, монтиран пред ПИ 10135.5070.14 (захранен от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.5070.8, захранен от БКТП №1966, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия до ШК-4 пред ПИ 1519) 1 клон със 17бр. стоманобетонни стълбове СБС, по плана на СО "Прибой", гр. Варна.       гр. Варна
1 27.1.2021 Въздушни кабелни линии 0,4kV, електрозахранени от МТП №1619 (4 клона с 60 бр. нови стоманобетонни стълбове и 25 бр. стоманотръбни стълбове), по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна; Монтаж на табло НН на МТП №1619.        
ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес 
29 23.12.2020 Сградно водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4821 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна   10135.5404.4821 38 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"  
28 30.10.2020 Външно кабелно електрозахранване от ТП №1985 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ II-1497, 1498, кв.131, (ПИ с идентификатор 10135.5506.86), по плана на 29-ти м. р., ул. "Стенка Разин" №2, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от ТП №1985 до ШК-7 пред ПИ 10135.5506.82 и резервна кабелна линия между двата кабелни шкафа; Кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ II-1497, 1498, кв.131, (ПИ с идентификатор 10135.5506.86), по плана на 29-ти м. р., ул. "Стенка Разин" №2, за захранване на апартамент №13 ПИ 10135.5506.86.1, гр. Варна.          
27 29.10.2020 Външно кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-7 (подмяна на съществуваща ОК-6, захранена от КТП 750) пред ПИ с идентификатор 10135.5504.106 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ V-1192, кв. 69 (ПИ с идентификатор 10135.5504.116, по плана на 28-ми м. р., гр. Варна, ул. "Иван Момчилов" №2          
26 15.10.2020 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3942, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна   10135.5545.3942 37 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"  
25 8.10.2020 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5545.4109, (електрозахранен от ТП №960) до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5545.3103, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия между ШК-4 пред ПИ 10135.5545.4109 и ШК-4 пред ПИ10135.5545.3110; Кабелна линия 0,4 kV от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.5545.3103, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна          
24 25.8.2020 Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. Варна          
23 13.8.2020 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов размножителен шкаф тип ШК-7/захранен от ТП №1928/, монтиран пред ПИ 10135.5545.245, един клон със седем броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №7 пред УПИ V-188, кв. 6 /ПИ 10135.5545.4178/, по плана на СО „Зеленика", гр. Варна          
22 3.8.2020 Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №885 (3 клона с 64 бр. СБС и 8бр. СТС), по плана на СО „Ракитника" гр. Варна          
21 23.6.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4kV от трафопост ТП №1620 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5403.3294, м. „Боровец-юг", гр. Варна          
20 11.6.2020 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №1545 /3 клона с 85 бр. нови стоманобетонни стълбове и 67 бр. стоманотръбни стълбове / и реконструкция на табло ниско напрежение на МТП №1545, кв. 5403 по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна          
19 11.6.2020 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от МТП №1659 /1 клон с 18 бр. нови стоманобетонни стълбове-СБС/, по плана на СО „Зеленика", гр. Варна          
18 11.6.2020 Въздушна кабелна линия и кабелна линия 0,4kV, електрозахранени от МТП №1514 /4 клона с 89 бр. нови стълбове тип СБС и 8бр. СТС и един клон кабелна линия с 8бр. РK-3/, кв. 5426 по плана на СО „Ракитника", гр. Варна          
17 1.6.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от трафопост ТП №54 до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред ТП №54 и от ШК-7 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5501.28, по плана на кв. „Аспарухово", ЮПЗ, гр. Варна; Кабелна линия 0,4kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5501.28, по плана на кв. „Аспарухово", ЮПЗ, гр. Варна          
16 1.6.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП №1520 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5510.757 за електрозахранване на УПИ XV-555, кв. 31 /ПИ с идентификатор 10135.5510.766/ по плана на кв. „Галата", ул. „Панорамна" №56А, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.5510.757, кв. „Галата", гр. Варна.          
15 18.5.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1541 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IV-263, кв. 137 (ПИ с идентификатор 10135.5506.263), по плана на 29-ти м.р., ул."Лайош Кошут" №18, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-263, кв. 137 (ПИ с идентификатор 10135.5506.263)по плана на 29-ти м.р., ул."Лайош Кошут" №18, гр. Варна          
14 11.5.2020 Външно кабелно електрозахранване от МТП № 1505 до два броя размножителни кабелни шкафове, ШК-4 и ШК-7(1) до МТП № 1505 и от ШК-7(1) до нов кабелен шкаф тип ШК-7(2), пред УПИ VII-319, кв. 28 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4108/; кабелни линии 0,4кV от нов ШК-7(2) до два броя РК-3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.4108 и пред ПИ с идентификатор 10135.5545.322, по плана на СО "Зеленика", кв. Галата, гр. Варна; Кабелна линия 0,4кV от нов ШК-7(2) до електромерно табло в УПИ VII-319, кв. 28 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4108/, СО "Зеленика", гр. Варна.          
13 4.5.2020 Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна          
12 24.4.2020 Временно водопроводно отклонение към преместваем обект, находящ се в ПИ 4106 по плана на СО "Боровец-север", гр. Варна          
11 24.4.2020 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4747, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна          
10 23.4.2020 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4746, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна          
9 23.4.2020 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4748, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна          
8 22.4.2020 Водопроводно отклонение към вилна сграда находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4191 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна          
7 9.4.2020 Външно кабелно електрозахранване от съществуваща кутия тип РК-3 при КТП №1584 до нова разклонителна кутия тип РК-3 пред УПИ I-123, кв.38 /ПИ с идентификатор 10135.5010.123/, по плана на кв. Галата, гр. Варна и от нова РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО          
6 9.4.2020 Външно кабелно електрозахранване от кабелен шкаф тип ШК-7 (подмяна на съществуващ ШК-4, захранен от ТП 1928) пред ПИ с идентификатор 10135.5545.213 до РК-3 пред УПИ II-252, кв.39 /ПИ с идентификатор 10135.5545.5044/, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна и от нова РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО          
5 9.4.2020 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7 (електрозахранен от ТП 698) пред ПИ с идентификатор 10135.5510.689 до електромерно табло ТЕПО пред УПИ VI-128, кв.2 /ПИ с идентификатор 10135.5510.342/, по плана на кв.Галата, ул. "Дядо Димитър Македонеца" №5, гр. Варна          
4 8.4.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуващ клон от въздушна мрежа от БКТП №2003 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5545.482, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна          
3 27.2.2020 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №1544 /3клона с 45 бр. стоманотръбни стълбове/, кв. 5403 по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна       гр. Варна  
2 24.2.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №759 до нов кабелен шкаф тип ШК и от нов ШК до електромерно табло тип ТЕПО пред п УПИ ХV-638, кв. 78, (ПИ с идентификатор 10135.5504.308) по плана на 28-ми м.р., ул."Атанас Монев" №11, гр. Варна          
1 21.2.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1638 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IV-323, кв. 126, (ПИ с идентификатор 10135.5506.323) по плана на 29-ти м.р., ул."Кирил Пейчинович" №38, гр. Варна, чрез удължаване на резервен кабел от ТП №1638 до ШК-4 на ул."Кирил Пейчинович" №36 и изграждане на резервна връзка между двата кабелни шкафа; Кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-323, кв.126, (ПИ с идентификатор 10135.5506.323)по плана на 29-ти м.р., ул."Кирил Пейчинович" №38, гр. Варна          
ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
34 12.10.2021 ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ XXII-336 10135.5510.327.4 11 гр. Варна, по плана на кв. Галата
33 27.9.2021 ВИЛНА СГРАДА   10135.5403.1101.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
32 20.9.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА. 3103 10135.5545.3103.1   гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
31 3.9.2021 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXII-2535, / С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5426.3151/, КВ. 4 ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 71,00 М2 И РЗП: 157,00 М2 XXII-2535 10135.5426.3151 4 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
30 2.9.2021 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН В АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ЖИЛИЩНА СГРАДА X 10135.5502.539.1.15 8 гр. Варна, по плана на 27-ми м.р.
29 23.8.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ   10135.5403.4929.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
28 9.8.2021 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ С НАДЗИД 1,50 М. III-1025 10135.5505.145.1 80 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
27 5.7.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XVII-657 30497.504.657.1 72 гр. Варна, по плана на м. "Под село"
26 25.6.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА   10135.5404.2196.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
25 7.6.2021 ВИЛНА СГРАДА С ГАРАЖ 4708 10135.5403.4708.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
24 3.6.2021 ВИЛНА СГРАДА 2393 10135.5426.2393.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
23 28.5.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-140 10135.5403.5235.2 14 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
22 14.5.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-2661 10135.5403.5115.1 160 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
21 27.4.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА И БАСЕЙН III-1117 10135.5549.2451.1 71 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
20 21.4.2021 ВИЛНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА   1047   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
19 19.4.2021 ВИЛНА СГРАДА   10135.5403.606.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
18 13.4.2021 ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОКРИВ НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С НАДЗИД ОТ 1,50м. В ЖИЛИЩЕ XI-1063 10135.5505.111.1.3 93 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
17 12.4.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, БАСЕЙН И ОГРАДА XLV-196 10135.5507.196.1 2 гр. Варна, по плана на м. "Вилите"
16 12.4.2021 ЕТАП 1 от етапно строителство на жилищна сграда IV-29 10135.5511.88.2 27 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
15 5.4.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА X-399 10135.5510.439.5 23 гр. Варна, по плана на кв. Галата
14 5.4.2021 СЕМЕЕН ХОТЕЛ С БИСТРО 1938 10135.5549.1938.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
13 25.3.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XV-555 10135.5510.766.1 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
12 26.2.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-4738 10135.5404.4784.1 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
11 25.2.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-3590 10135.5545.4114.1 52 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
10 18.2.2021 ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ВИЛНАТА СГРАДА В ПИ 2607(ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5426.3015), КВ. 5 , ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА", СЪС ЗП: 77,06 М2 И РЗП: 232,67 М2   10135.5426.3015 5 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
9 18.2.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА V-132 10135.5545.4111.1 13 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
8 15.2.2021 ВИЛНА СГРАДА   10135.5401.2996.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
7 8.2.2021 ВИЛНА СГРАДА.   10135.5426.506.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
6 26.1.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА V-188 10135.5545.4178.1 6 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
5 25.1.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XX-84 38354.501.332.1 38 с.Константиново, по плана на с. Константиново
4 25.1.2021 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ, ЕТАП 1 И ЕТАП 2 VIII-134 10135.5545.4024.2, 10135.5545.4024.3, 10135.5545.4024.4, 10135.5545.4024.5, 10135.5545.4024.6 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
3 22.1.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА   10135.5401.4038.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
2 11.1.2021 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ.   30497.501.217.1   с.Звездица
1 6.1.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА - СЕВЕР И ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЮГ XXV-775 30497.501.408.2 и 30497.501.408.2 14 с.Звездица, по плана на с. Звездица
ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
32 12.10.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ III-1491/ПИ 10135.5549.2517 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 39, ПО ПЛАНА НА СО "ПРИБОЙ" СЪС ЗП: 63.36КВ.М. И РЗП: 63.36КВ.М. III-1491 10135.5549.2517 39 гр. Варна, по плана на СО "ПРИБОЙ"
31 21.9.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXII-3067 /ПИ 10135.5426.3067/, кв. 22 по плана на СО "Ракитника", гр. Варна със ЗП: 141,80 кв. м и РЗП: 244,75 кв. м. XXXII-3067 10135.5426.3067 22 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
30 21.9.2021 ПРИСТРОЙКА - СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА И МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ СЪС ЗП: 122.00 КВ.М. И РЗП: 122.00 КВ.М. В УПИ XVIII-851 /ПИ 10135.5510.938 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 31, ПО ПЛАНА НА КВ. ГАЛАТА, Р-Н "АСПАРУХОВО", ГР.ВАРНА. XVIII-851 10135.5510.938 31 гр. Варна, по плана на КВ. ГАЛАТА
29 17.9.2021 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с генераторна мощност 33,3 kWp и максимална променлива - токова мощност 30 kW, върху покрив на на съществуваща сграда в УПИ XVIII-851, ул." Панорамна" №36, Район "Аспарухово", гр.Варна   10135.5510.938   гр. Варна, №36
27 17.9.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ V-27/ПИ 10135.5426.3203 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 58, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 115.30 КВ.М. И РЗП: 230.60 КВ.М. И ПОДПОРНИ СТЕНИ V-27 10135.5426.3203 58 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
25 13.9.2021 Вилна сграда в ПИ 1562 (ИД. 10135.5549.1562), кв. 18 по плана на СО "Прибой", град Варна със ЗП 133,56 кв. м и РЗП 260,77 кв. м.   10135.5549.1562 18 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
24 20.8.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-1193, кв. 64 по плана на СО "Прибой", гр. Варна със ЗП 47,70 кв. м и РЗП 99,50 кв. м. VIII 10135.5549.2513 64 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
23 4.8.2021 Преустройство на таванско помещение и пристройка на жилищна сграда в УПИ VIII-2135, кв. 98, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна, (ПИ 10135.5505.451), със ЗП на пристройка 10,00 кв.м. VIII-2135 10135.5505.451 98 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
22 27.7.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV-4139, кв. 1 по плана на СО "Боровец-север", гр. Варна със ЗП 99,80 кв. м и РЗП 99,80 кв. м. XV-4139 10135.5401.3625 1 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-север"
21 22.7.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXV-5269, кв. 15 по плана на СО "Боровец-юг", град Варна със ЗП: 75,00 кв. м и РЗП: 163,00 кв. м. УПИ XXV-5269 10135.5403.5325 15 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
20 23.6.2021 Жилищна сграда в УПИ IV-3006, 604 кв. 3 по плана на ЗО "Прибой", град Варна със ЗП 153,00 кв. м и РЗП 153,00 кв. м. IV-3006, 604 10135.5405.3052 3 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
19 17.6.2021 Лятна кухня в УПИ VII-3028, кв. 1 по плана на СО "Прибой - зона за отдих", град Варна със ЗП: 39,10 кв.м. и РЗП: 39,10 кв. м. VII-3028 10135.5405.3047 1 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
18 10.6.2021 Жилищна сграда в УПИ VII-3028, кв. 1 по плана на СО "Прибой - зона за отдих", град Варна със ЗП 98,43 кв. м и РЗП 98,43 кв. м. УПИ VII-3028 10135.5405.3047 1 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
17 28.4.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-3584, кв. 1 по плана на СО "Боровец Север", гр. Варна със ЗП 71,55 кв. м и РЗП 71,55 кв. м. УПИ I-3584 10135..5401.3627 1 гр. Варна, по плана на Боровец Север
16 23.4.2021 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с мощност до 30kW върху покрив на съществуваща сграда и прилежащ терен с идентификатор 10135.5545.3896 по плана на С.О. "Зеленика", Район "Аспарухово", гр. Варна   10135.5545.3894   гр. Варна, по плана на С.О. "Зеленика"
15 20.4.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-3033, кв. 2 по плана на ЗО "Прибой", град Варна със ЗП 102,20 кв. м и РЗП 223,50 кв. м. XI-3033 10135.5405.3035 2 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
14 20.4.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-3032, кв. 2 по плана на ЗО "Прибой", град Варна със ЗП 102,20 кв. м и РЗП 293,70 кв. м. XII-3032 10135.5405.3036 2 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
13 5.4.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ В УПИ VI-439 /ПИ 10135.5510.251 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 27, ПО ПЛАНА НА КВ. "ГАЛАТА" СЪС ЗП: 120.22 КВ.М. И РЗП: 225.33 КВ.М. VI-439 10135.5510.251 27 гр. Варна, по плана на КВ. "ГАЛАТА"
12 2.4.2021 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на магазин в амбулатория за специализирана медицинска помощ в жилищна сграда находяща се в УПИ X, кв.8 по плана на 27-ми м.р., кв. "Аспарухово", гр.Варна. X 10135.5502.539.1.15 8 гр. Варна, №1, по плана на 27-ми м.р.
11 19.3.2021 Плътна ограда по вътрешна регулационна линия в ПИ 10135.5502.20 по КК на гр. Варна   10135.5502.20   гр. Варна
10 19.3.2021 Две еднофамилни жилищни сгради, в УПИ XLIX-94, кв. 24 по плана на СО "Зеленика", град Варна със ЗП 173,80 кв, м и РЗП 349,00 кв, м. УПИ XLIX-94 10135.5545.4245 24 по плана на СО "Зеленика"
9 19.3.2021 Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ V-3254, кв. 125 по плана на СО "Боровец-Юг", град Варна със ЗП 125,30 кв. м и РЗП 252,60 кв. м. V-3254 10135.5403.5176 125 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-Юг"
8 19.3.2021 Вилна сграда в ПИ 3793, по плана на СО "Боровец-Юг", град Варна със ЗП 99,98 кв, м и РЗП 99,98 кв, м   10135.5403.3793 111 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-Юг"
7 18.3.2021 Реконструкция, пристройка и надстройка на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 820, кв. 16 по плана на СО "Ракитника", гр. Варна със ЗП на пристройка на жил. сгр. 28,00 кв. м.; ЗП надстрояване на хил. сгр. с втори етаж 111,41 кв. м. и РЗП ново строителство 139,41 кв. м.   10135.5426.820 16 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
6 16.3.2021 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 30kW върху покрив на съществуваща сграда и прилежащ терен с идентификатор 10135.5404.4233 по плана на СО "Боровец - юг", Район "Аспарухово", гр. Варна   10135.5404.4233   гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
5 2.3.2021 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с номинална мощност до 15kW в ПИ 10135.5426.911 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна   10135.5426.911   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
4 2.2.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДЖАКУЗИ В УПИ VIII-2510/ПИ 10135.5426.3212 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 43, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 144.63 КВ.М. И РЗП: 445.27 КВ.М. VIII-2510 10135.5426.3212 43 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
3 25.1.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ХХVI-5024/ПИ 10135.5403.5233 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 9, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ-ЮГ", ГР. ВАРНА СЪС ЗП: 84.48 КВ.М. И РЗП: 180.50 КВ.М. ХХVI-5024 10135.5403.5233 9 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
2 25.1.2021 ОГРАДА ПО ВЪТРЕШНИТЕ РЕГУЛАЦИОННИТЕ ЛИНИИ С ВИСОЧИНА ДО 2.20М. И ДЪЛЖИНА 33.90М. В УПИ II-298/ ПИ 10135.5510.590 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 20, ПО ПЛАНА НА КВ. ГАЛАТА, ГР. ВАРНА II-298 10135.5510.590 20 гр. Варна, по плана на кв. Галата
1 11.1.2021 ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В УПИ VI-5/ПИ 10135.5065.52 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 65, ПО ПЛАНА НА М. "ПАТРАБАНА", ГР. ВАРНА СЪС ЗП сграда 1: 69.00 КВ.М. и РЗП сграда 1: 138.00 КВ.М.; ЗП сграда 2: 69.00 КВ.М. и РЗП сграда 2: 138.00 КВ.М.; ЗП сграда 3: 69.00 КВ.М. и РЗП сграда 3: 138 КВ.М.; ОБЩО ЗП: 207.00 КВ.М. и ОБЩО РЗП:414 КМ.М. VI-5 10135.5065.52 65 гр. Варна, по плана на м-ст "Патрабана"