asparuhovo logo

Обявления

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ068737АС/15.07.2022г. за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж за обект “Водопроводно отклонение“ в УПИ VIII-5256, кв. 103 /ПИ 10135.5403.5256 по КК/ по плана на СО “Боровец-юг“, гр. Варна, съобщаваме, че на основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ е издадена Заповед № 39 от 14.10.2022г. за прекратяване на административно производство по преписката.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, Заповед №39 от 14.10.2022г. за прекратяване на административно производство влиза в сила.

Дата на съобщението: 14.11.2022г.

Facebook

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: “Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на УПИ XVI-277,280, кв.2 и улична регулация от ос.т. 208 на север до границата с ПИ 10135.5501.311 по плана на ЮПЗ, гр. Варна с възложител „Булпорт Логистика“ АД.

Информацията е на разположение в стая 306, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодството на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомлението.

Дата на уведомлението: 09.11.2022г.

Facebook

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Сгради за производствени дейности и офиси в УПИ XX-311, и сграда за производствени и учебни дейности в УПИ XXI-311, кв. 2 по плана на ЮПЗ /ПИ с идентификатор 10135.5501.311 по КККР на гр. Варна/, свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на УПИ XVI-277, 280, кв. 2 и улична регулация от ос. Т. 208 на север до границата с ПИ 10135.5501.311 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, с възложител на ИП: „БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14-дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 09.11.2022г.

Facebook

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №34/27.09.2022г. на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за допълване Разрешение за строеж №33/12.08.2020г. за обект: “Жилищна сграда в УПИ IV-555, кв. 31, по плана на кв. Галата, гр. Варна /ПИ 10135.5510.757 по КК на гр. Варна/ със ЗП: 212.26 кв.м и РЗП: 1116.53 кв.м“.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на настоящето съобщение, Заповед №34/27.09.2022г. подлежи на обжалване чрез Главен архитект на Район „Аспарухово“ пред Административен съд Варна в 14-дневен срок

Дата на съобщението: 02.11.2022г.

Facebook

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на мотел и търговски обект“ в ПИ 10135.5012.3041, земеделска територия, с площ 5775 кв.м., НТП „Нива“, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител Камен Атанасов.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 21.10.2022г.

Facebook

Карта на сайта