asparuhovo logo

Обявления

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци - Брегова пречиствателна станция“ в ПИ 10135.5501.110, урбанизирана територия, с площ 14537 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЮПЗ, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител „Поддържане чистотата на морските води“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодството на район „Аспарухово“ в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването (датата на публикуване на настоящото уведомление на сайта на Район „Аспарухово“)

Дата на публикуването/уведомяването: 22.03.2023г.

Заповед №1 от 05.01.2023 г.

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за съхраняване и третиране на собствени отпадъци, генерирани от дейността на дружеството и събиране и съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ в част от ПИ с идентификатор 10135.5501.445, с площ 115763 кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства, ЮПЗ, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител на ИП: КРЗ „ОДЕСОС“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 08.02.2023г.

Заповед 004 от 03.02.2023Г.

Заповед №036 от 27.01.2023 г.

Карта на сайта