asparuhovo logo

Обявления

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Сгради за производствени дейности и офиси в УПИ XX-311, и сграда за производствени и учебни дейности в УПИ XXI-311, кв. 2 по плана на ЮПЗ /ПИ с идентификатор 10135.5501.311 по КККР на гр. Варна/, свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на УПИ XVI-277, 280, кв. 2 и улична регулация от ос. Т. 208 на север до границата с ПИ 10135.5501.311 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, с възложител на ИП: „БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 09.12.2022г.

Facebook

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на железопътен коловоз, обслужващ ново складово стопанство в УПИ III-356 за пристанище, кв. 4, по плана на ЮПЗ, гр. Варна, с възложител на ИП: „ОДЕСОС ПМБ“ ЕАД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 05.12.2022г.

Facebook

Уважаеми граждани, в изпълнение на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Ви информираме, че в административната сграда на Район „Аспарухово“, Община Варна ще се проведе учебна евакуация на служителите на 18.11.2022г. /петък/ от 17:00ч. , за целта, работното време на администрацията ще бъде до 16:50 ч.

Facebook

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Прокарване на нов експлоатационен сондаж GP-3 в пределите на концесионната площ на находище „Галата“, гр. Варна, с възложител „ПЕТРОЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 15.11.2022г.

Facebook

Карта на сайта