asparuhovo logo

Обявления

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на 10 броя къщи в ПИ с идентификатор 10135.5061.52(квартал 1, парцел II-61008), с площ 5034 кв.м., урбанизирана територия с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, с възложители: Бойко Петков, Иван Михайлов и Станислав Георгиев.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 27.09.2023г.

Уведомяваме Ви, че започва поредна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

За повече информация, отворете този файл.

Заповед №3032 05.09.2023 за дерегистрация на В. Василев.

Преглед на заповедта.

Карта на сайта