asparuhovo logo

Обявления

Във връзка с предстоящия краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, районната администрация и Община Варна напомня на заинтересованите граждани, че заявления за участие от Сдружения на собствениците ще се приемат до 10.12.2023 г., включително.

Предвид това, че 10.12.2023 г. е почивен ден, заявления ще се приемат до 11.12.2023 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците е необходимо да се спазват следните изисквания - преглед на документа ...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради и шест двуфамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.5549.2445 (УПИ VI-1688, 2287, кв. 3, по плана на м. „Прибой“), с площ 8895 кв.м., урбанизирана територия, НТП ниско застрояване – до 10м., по КККР на гр. Варна, с възложители: „БГ ЕСТЕЙТ“ АД и „ЧЕРНОМОРСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3, в сградата на Район „Аспарухово“

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от датата на качване на уведомлението.

Дата на уведомяването : 27.11.2023г.

Заповед №171 от 17.11.2023г.

Относно изискванията и контрола при използването на дървесина през зимния сезон

Преглед на съобщението...

Карта на сайта