asparuhovo logo

Обявления

Във връзка с започване на процедури по придобиване, възстановяване и изготвяне на оценки на земя по ПНИ /план за новообразувани имоти/ местност Боровец север, одобрен със Заповед № РД-12-7706-313/08.11.2012г. на Областния управител на област с административен център Варна, Ви уведомява че е необходимо да представите в район Аспарухово:

  1. Удостоверение от Областна администрация /гр. Варна, ул.“Преслав“ № 26/, че няма обжалване на Плана за новообразувани имоти.
  2. Скица от Община Варна /гр. Варна, бул.“Осми Приморски полк“ № 43/ за собственици на имоти по параграф 4 от ПЗР (преходните и заключителните разпоредби) на ЗСПЗЗ (закон за стопанисване и ползване на земеделски земи).
  3. Скица от СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър) /гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 76г/ за собственици на имоти-съществуваща собственот.

Изработен е проект на подробен устройствен план за "Морски газопровод 'Южен поток' - български участък".
Проектната документация е изложена за разглеждане  в Община Варна, дирекция АГУП.

Министъра на регионалното развитие разреши изработване на устройствени планове за строеж "Морски газопровод 'Южен поток' - български участък".

До Цветан Христов Гергов с адрес: гр. Варна, ул. “Велико Христов” № 43, ет.4, ап.46
Гинка Христова Гергова с адрес: гр. Варна,м-ст „Боровец-север1“ № 144

На основание чл. 26 от "Административнопроцесуалния кодекс" Ви уведомяваме, че започва производство по попълване на част от Плана на новообразуваните имоти на с.о. “Под село“ в землището на с. Звездица, община Варна, област Варна от Владимир Йорданов Василев отнасящ се за поземлен имот 505.903.

В седемдневен срок от публикуване на настоящото уведомление можете да се запознаете със съществуващата документация и да изразите становище в административната сграда на район Аспарухово,  Дирекция"УТ"  намираща се на адрес: гр.Варна, ул."Народни будители" № 2, стая 303.

Карта на сайта