asparuhovo logo

Uncategorised


Дирекция „Обща администрация”

Дирекция „Обща администрация” осъществява следните функции:

• Приема, обработва и регистрира в деловодството заявления за извършване на административни услуги, след проверка за законосъобразност и наличие на необходимите придружаващи документи;

• Издава всички видове удостоверения и дубликати, касаещи гражданското състояние на лицата, съгласно българското законодателство и информацията от съществуващите електронни и хартиени регистри;

• Поддържа в актуално състояние регистъра на населението на район Аспарухово в Локална база данни “Население”;

• Води адресната регистрация на населението по постоянен и настоящ адрес;

• Поддържа регистрите за раждане и смърт на населението от района и ги съхранява 130 години на хартиен носител, съгласно Закона за гражданската регистрация;

• Организация и контрол на събираемостта на приходите от наеми и услуги, както и тяхното фактуриране;

• Осъществяване на контрол по изпълнението на бюджета на района, както и оперативно ръководство върху разходването на бюджетните средства;

• Организира събирането на неданъчни приходи на Община Варна;

• Издава служебни бележки за липса на задължения към Община Варна;

• Осъществява контрол по изпълнението на мероприятията от Социалната програма на Община Варна.

 1. Издаване на удостоверение за наследници
 2. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 3. Обработка на заявление за постоянен адрес
 4. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 5. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 6. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000г.
 7. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
 8. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 9. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 11. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 12. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 13. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 14. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 15. Приемане на заявления за припознаване
 16. Издаване на всички други видове удостоверения по искане на граждани
 17. Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове на гражданско състояние
 18. Издаване на удостоверение по искане на заинтересовани лица за липса или наличие на документи в „Архив”
 19. Извършване на копирни услуги
 20. Учредяване на настойничество и попечителство
 21. Заверяване на молба – декларация за обстоятелствена проверка
 22. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
 23. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
 24. Издаване на служебна бележка за липса или наличие на задължения към Община Варна
 25. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 26. Издаване на справки по искане на частни съдебни изпълнители
 27. Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
 28. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ - ОА

 1. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
 2. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 3. 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 4. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 5. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 6. 2016 Издаване на удостоверение за наследници
 7. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 8. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 9. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 10. 2053 Припознаване на дете
 11. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 12. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 13. 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 14. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 15. 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 16. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 17. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 18. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 19. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ
  адрес
 20. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
 21. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
 22. 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 23. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Дирекция „Устройство на територията”

Дирекция „Устройство на територията” осъществява следните функции:

• Организация на разрешителните режими и контролните дейности по отношение устройството на територията в т.ч.:

• Изработване и прилагане на подробните устройствени планове и схеми на територията на района;

• Застрояване по смисъла на закона – разполагане и изграждане на сгради, постройки , мрежи и съоръжения в поземлените имоти;

• Възстановяване правото на собственост на земеделските земи и обезщетения на собственици, и ползватели съгласно параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ;

• Издаване на скици за имоти в селищните образувания;

• Контрол по поддържане на инженерната инфраструктура;

• Регистрация на завършени строежи и др.

 1. Издаване на скица за недвижим имот
 2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза)
 3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство и по ЗКИР
 4. Издаване на разрешение за строеж
 5. Допускане изработването на проект за изменение на подробен устройствен план
 6. Одобряване на подробен устройствен план
 7. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 8. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
 9. Приемане и заверяване на екзекутивна документация
 10. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 11. Вписване в регистър на технически паспорт на строеж
 12. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 13. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 14. Регистриране на строежи от ІV и V категория (на основание чл. 177, ал. 1 и 3 от ЗУТ)
 15. Разглеждане и одобряване на технически и работен проект за делба с РЕСУТ
 16. Съгласуване на график за прокопаване
 17. Вписване в регистър на технически паспорт на строеж
 18. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 19. Съгласуване на доброволна делба
 20. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
 21. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ
 22. Приемане и обработване на искания, молби и жалби, свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
 23. Вписване в Публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост
 24. Изплащане на обезщетения по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 25. Съгласуване на идеен инвестиционен проект
 26. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад
 27. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 28. Oдобряване на „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/
 29. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 30. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 31. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
 32. Одобряване на „План за безопасност и здраве“
 33. Регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС
 34. Уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС
 35. Откриване на нов административен адрес
 36. Изменение на ПНИ и придружаващата го документация в CAD формат по реда на ЗСПЗЗ
 37. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект
 38. Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот
 39. Издаване на разрешение за изработване на план-извадка от подробен устройствен план
 40. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 41. Издаване разрешение за изработване на ПУП

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ - УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 1. 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
 2. 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 3. 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 4. 2083 Издаване на виза за проектиране2083 Издаване на виза за проектиране

Дирекция „Контролни и социално - икономически дейности”

Дирекция „Контролни и социално - икономически дейности” осъществява следните функции:

• Контрол за недопускане на незаконно строителство, като извършва проверки по сигнали и съставя, и връчва актове на нарушителите;

• Координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК;

• Осъществява контрол по извършване на сметопочистването, сметоизвозването и снегопочистването на територията на района;

• Извършва контрол относно обществения ред и търговската дейност, като извършва проверки, съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения.

• Разработва и внася за утвърждаване в Община Варна схема за разполагане на търговски обекти на територията на района;

• Участва в комисия за разполагане на преместваеми обекти за търговия и след решение изготвя разрешителни за разполагане на временни обекти за търговия;

• Осъществява контрол по спазване на наредбите на Община Варна, касаещи търговската и рекламната дейност, като извършва проверки, съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения;

• Осъществява контрол по определяне на наемите на общинските жилища и дворни места при промяна на наемната цена на квадратен метър;

• Планира и организира извършването на проверки, в т.ч. и извън установеното за администрацията работно време, по сигнали и жалби или във връзка със събиране на задължения към Община Варна. 

 1. Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, слама, сено и друга селскостопанска продукция за лични нужди от физически и юридически лица
 2. Издаване на удостоверение за регистрация на домашен любимец
 3. Издаване на разрешение за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
 4. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ
 5. Категоризация на граждани с установени жилищни нужди
 6. Производство за настаняване в общински жилищен имот
 7. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопански земи
 8. Издаване на разрешение за монтаж на рекламно-информационни елементи и съгласуване на проекти за разполагане на РИЕ
 9. Издаване на служебна бележка по чл.15, ал.3 от НОАМТЦУТОВ
 10. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 11. Регистрация на пчелни семейства
 12. Реализиране на мероприятия от социалната програма на Община Варна
 13. Одобряване на „План за управление на строителни отпадъци“ /ПУСО/

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ - КСИД

 1. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 2. 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
 3. 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 4. 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Рег. № Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
17/10135.5401.4122.1/26.05.2022г. 26.05.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА   10135.5401.4122.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
16/10135.5502.133.5.6, 10135.5502.133.5.7, 10135.5502.133.5.12/18.05.2022г. 18.05.2022 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ШИВАШКО АТЕЛИЕ И АТЕЛИЕ - ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ В МАГАЗИН № 1, № 2 и № 3 В ЖИЛИЩЕН БЛОК № 2, Ж.К. "ДРУЖБА"   10135.5502.133.5.6, 10135.5502.133.5.7, 10135.5502.133.5.12   гр. Варна, по плана на 27-ми м.р.
15/10135.5507.2698.1/16.05.2022г. 16.05.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-2214 10135.5507.2698.1 11 гр. Варна, по плана на м. "Вилите"
14/10135.5403.5190.1/03.05.2022г. 03.05.2022 Вилна сграда с работилница и склад IV-3638 10135.5403.5190.1 48 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
13/10135.5403.5069.1/26.04.2022г. 26.04.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА X-4903 10135.5403.5069.1 5 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
12/10135.5403.4954.3/20.04.2022г. 20.04.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-4954 10135.5403.4954.3 12 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
11/10135.5426.2460.3/14.04.2022г. 14.04.2022 ВИЛНА СГРАДА   10135.5426.2460.3   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
10/10135.5403.5671.1/13.04.2022г. 13.04.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-4292 10135.5403.5671.1 7 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
9/10135.5545.406.3/17.03.2022г. 17.03.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XVIII-406 10135.5545.406.3 35 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
8/38354.501.680.1/10.03.2022г. 10.03.2022 Жилищна сграда на два етажа III-385 38354.501.680.1 26 с.Константиново, по плана на с. Константиново
7/10135.5506.282.1.12/21.02.2022г. 21.02.2022 Промяна предназначение на самостоятелен обект в жилище XI-1581 10135.5506.282.1.12 138 гр. Варна, по плана на 29ти м.р.
6/10135.5403.4393.1/02.02.2022г. 02.02.2022 ВИЛНА СГРАДА   10135.5403.4393.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
5/30497.502.290.1/01.02.2022г. 01.02.2022 ДВУФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА.   30497.502.290.1   гр. Варна, по плана на м. "Орехчето"
4/10135.5426.2389.1/28.01.2022г. 28.01.2022 ВИЛНА СГРАДА   10135.5426.2389.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
3/10135.5549.2444.1/26.01.2022г. 26.01.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА III-1605 10135.5549.2444.1 10 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
2/10135.5426.3132.2 и 10135.5426.3132.3/25.01.2022г. 25.01.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ V-77 10135.5426.3132.2 и 10135.5426.3132.3 31 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
1/10135.5426.3131.1 и 10135.5426.3131.2/25.01.2022г. 25.01.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ XIV-167 10135.5426.3131.1 и 10135.5426.3131.2 35 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
63/10135.5545.118.2 и 10135.5545.118.3/29.12.2021г. 29.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА   10135.5545.118.2 и 10135.5545.118.3   гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
62/10135.5070.14.1/16.12.2021г. 16.12.2021 ВИЛНА СГРАДА 070010Г 10135.5070.14.1   гр. Варна, по плана на ПАТРАБАНА
61/10135.5070.13.1/16.12.2021г. 16.12.2021 ВИЛНА СГРАДА 070010В 10135.5070.13.1   гр. Варна, по плана на ПАТРАБАНА
60/10135.5070.12.1/16.12.2021г. 16.12.2021 ВИЛНА СГРАДА 070010Б 10135.5070.12.1   гр. Варна, по плана на ПАТРАБАНА
59/10135.5070.11.1/16.12.2021г. 16.12.2021 ВИЛНА СГРАДА СЪС ЗП: 134,30М2 И РЗП: 410,40М2 В УПИ 070010А МЕСТНОСТ ПАТРАБАНА, ГР. ВАРНА 070010А 10135.5070.11   гр. Варна, по плана на ПАТРАБАНА
58/10135.5549.2342.1/16.12.2021г. 16.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-2342 10135.5549.2342.1 5 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
57/10135.5403.675.1/15.12.2021г. 15.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-675 10135.5403.675.1 101 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
56/10135.5401.1225.1/14.12.2021г. 14.12.2021 ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА   10135.5401.1225.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
55/10135.5549.1651.1/10.12.2021г. 10.12.2021 ВИЛНА СГРАДА   10135.5549.1651.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
54/10135.5403.5059.1/08.12.2021г. 08.12.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА VII-4777 10135.5403.5059.1 14 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
53/10135.5510.204.1/06.12.2021г. 06.12.2021 РЕМОНТ НА ПОКРИВ И НАДСТРОЙКА НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА I-463 10135.5510.204.1 28а гр. Варна, по плана на кв. Галата
52/10135.5403.5148.1/02.12.2021г. 02.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXVI-4898 10135.5403.5148 81 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
51/10135.5504.116.3/02.12.2021г. 02.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕТАП 1 V-1192 10135.5504.116.3 69 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
50/10135.5401.3641.1/25.11.2021г. 25.11.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIII-3509 10135.5401.3641.1 2 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
49/10135.5504.307.5 и 10135.5504.307.6/25.11.2021г. 25.11.2021 МАГАЗИН И ГАРАЖ - ПЪРВИ ЕТАП ОТ ОБЕКТ: "ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, МАГАЗИН И ГАРАЖ" XIV-639 10135.5504.307.5 и 10135.5504.307.6 78 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
48/10135.5404.4802.3/22.11.2021г. 22.11.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП: 47,40 м2 и РЗП: 99,81 м2 в УПИ XI-2142 /ПИ 10135.5404.4802/, КВ. 35 по плана на СО "Боровец-юг", р-н Аспарухово, гр. Варна XI-2142 10135.5404.4802 35 гр. Варна, по плана на СО " Боровец- юг "
47/10135.5403.4705.1/22.11.2021г. 22.11.2021 Вилна сграда   10135.5403.4705.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
46/ 10135.5401.3630.1/19.11.2021г. 19.11.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XII-1158, КВ. 1 ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ СЕВЕР" СЪС ЗП: 96.14м2 и РЗП: 147.14м2 ПИ 10135.5401.3630 ПО КК НА ГР. ВАРНА XII-1158 10135.5401.3630.1 1 гр. Варна, МЕСТН.БОРОВЕЦ-СЕВЕР, по плана на СО БОРОВЕЦ СЕВЕР
45/10135.5403.5138.3/17.11.2021г. 17.11.2021 Еднофамилна жилищна сграда. VI-4968 10135.5403.5138.3 92 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
44/10135.5403.5030.1/05.11.2021г. 05.11.2021 Жилищна сграда XXXIX-863 10135.5403.5030.1 58 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
43/10135.5510.327.4/13.10.2021г. 13.10.2021 Пристрояване и надстрояване на еднофамилно жилище. XXII-336 10135.5510.327.4 11 гр. Варна, по плана на кв. Галата
42/10135.5403.1101.1/27.09.2021г. 27.09.2021 Вилна сграда   10135.5403.1101.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
41/10135.5545.3103.1/20.09.2021г. 20.09.2021 жилищна сграда   10135.5545.3103.1   гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
40/ 10135.5426.3151.1/03.09.2021г. 03.09.2021 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXII-2535, / С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5426.3151/, КВ. 4 ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 71,00 М2 И РЗП: 157,00 М2 XXII-2535 10135.5426.3151 4 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
39//02.09.2021г. 02.09.2021 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на магазин в амбулатория за специализирана медицинска помощ в жилищна сграда находяща се в УПИ X, кв.8 по плана на 27-ми м.р., кв. "Аспарухово", гр.Варна. X 10135.5502.539.1.15 8 гр. Варна, №1, по плана на 27-ми м.р.
38/10135.5403.4929.1/23.08.2021г. 23.08.2021 Жилищна сграда на един етаж.   10135.5403.4929.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
37/10135.5549.1474.1/19.08.2021г. 19.08.2021 Вилна сграда - I етап   10135.5549.1474.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
36/10135.5505.145.1/09.08.2021г. 09.08.2021 Основен ремонт на съществуваща сграда и преустройство на таванско помещение с надзид 1,50м. III-1025 10135.5505.145.1 80 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
35/30497.504.657.1/05.07.2021г. 05.07.2021 Еднофамилна жилищна сграда. XVII-657 30497.504.657.1 72 с.Звездица, по плана на м. Под село"
34/10135.5404.2196.1/25.06.2021г. 25.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда на два етажа.   10135.5404.2196.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
33/10135.5506.291.1-3/23.06.2021г. 23.06.2021 Жилищна сграда.   10135.5506.291.1-3   гр. Варна, по плана на 29ти м.р.
32/10135.5505.118.1/10.06.2021г. 10.06.2021 Жилищна сграда.   10135.5505.118.1   гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
31/10135.5403.4708.1/07.06.2021г. 07.06.2021 Вилна сграда с гараж. 4708 10135.5403.4708.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
30/10135.5426.2393.1/03.06.2021г. 03.06.2021 Вилна сграда 2393 10135.5426.2393.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
29/10135.5504.234.1,2,3,4/31.05.2021г. 31.05.2021 Храм "Свети цар Борис I"   10135.5504.234.1,2,3,4   гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
28/10135.5403.5235.2/28.05.2021г. 28.05.2021 Жилищна сграда. VI-140 10135.5403.5235.2 14 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
27/10135.5403.5115.1/14.05.2021г. 14.05.2021 Жилищна сграда. VI-2661 10135.5403.5115.1 160 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
26/10135.5549.2451.1/27.04.2021г. 27.04.2021 Жилищна сграда и басейн III-1117 10135.5549.2451.1 71 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
25/10135.5426.1047.2/21.04.2021г. 21.04.2021 Вилна сграда на два етажа   10135.5426.1047.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
24/10135.5403.606.2/19.04.2021г. 19.04.2021 Вилна сграда   10135.5403.606.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
23/10135.5505.111.1.3/13.04.2021г. 13.04.2021 Жилищна сграда XI-1063 10135.5505.111.1.3 93 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
22/10135.5507.196.1/12.04.2021г. 12.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда, басейн и ограда XLV-196 10135.5507.196.1 2 гр. Варна, по плана на м. "Вилите"
21/10135.5511.88.2/12.04.2021г. 12.04.2021 Етап 1 от етапно строителство на жилищна сграда IV-29 10135.5511.88.2 27 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
20/10135.5505.246.2/06.04.2021г. 06.04.2021 Жилищна сграда   10135.5505.246.2   гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
19/10135.5549.1938.1/05.04.2021г. 05.04.2021 Семеен хотел с бистро   10135.5549.1938.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
18/10135.5510.766.1/25.03.2021г. 25.03.2021 Жилищна сграда. XV-555 10135.5510.766.1 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
17/10135.5404.4784.1/26.02.2021г. 26.02.2021 Жилищна сграда. XXV-4738 10135.5404.4784.1 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
16/10135.5545.4114.1/25.02.2021г. 25.02.2021 Жилищна сграда. VI-3590 10135.5545.4114.1 52 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
15/10135.5426.3015.2/18.02.2021г. 18.02.2021 Вилна сграда   10135.5426.3015.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
14/10135.5545.4111.1/18.02.2021г. 18.02.2021 Жилищна сграда V-132 10135.5545.4111.1 13 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
13/10135.5401.2996.1/15.02.2021г. 15.02.2021 Вилна сграда   10135.5401.2996.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
12/10135.5426.506.2/08.02.2021г. 08.02.2021 Вилна сграда   10135.5426.506.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
11/10135.5545.4178.1/26.01.2021г. 26.01.2021 Жилищна сграда. V-188 10135.5545.4178.1 6 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
10/38354.501.332.1/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда. XX-84 38354.501.332.1 38 с.Константиново, по плана на с. Константиново
9/10135.5545.4024.6/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда за временно обитаване № 6 VIII-134 10135.5545.4024.6 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
8/10135.5545.4024.5/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда за временно обитаване № 5 VIII-134 10135.5545.4024.5 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
7/10135.5545.4024.4/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда за временно обитаване № 4 VIII-134 10135.5545.4024.4 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
6/10135.5545.4024.3/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда за временно обитаване № 3 VIII-134 10135.5545.4024.3 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
5/10135.5545.4024.2/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда за временно обитаване № 2 VIII-134 10135.5545.4024.2 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
4/10135.5401.4038.1/22.01.2021г. 22.01.2021 Еднофамилна жилищна сграда. 4038 10135.5401.4038.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
3/10135.5510.439.5/11.01.2021г. 11.01.2021 Жилищна сграда X-399 10135.5510.439.5 23 гр. Варна, по плана на кв. Галата
2/30497.501.217.1/11.01.2021г. 11.01.2021 Двуетажна жилищна сграда с гараж. IX-217а 30497.501.217.1 23 с.Звездица, по плана на с. Звездица
1/30497.501.408.2 и 30497.501.408.3/06.01.2021г. 06.01.2021 Жилищна сграда север и жилищна сграда юг XXV-775 30497.501.408.2 и 30497.501.408.3 14 с.Звездица, по плана на с. Звездица
42/10135.5510.425.1/22.12.2020г. 22.12.2020 Жилищна сграда.   10135.5510.425.1   гр. Варна, по плана на кв. Галата
41/10135.5505.451.1/16.12.2020г. 16.12.2020 Жилищна сграда. VIII-2135 10135.5505.451.1 98 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
40/10135.5404.2185.1 и 10135.5404.2185.2/07.12.2020г. 07.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда. VII-2185 10135.5404.2185.1 и 10135.5404.2185.2 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
39/10135.5504.308.4/24.11.2020г. 24.11.2020 Жилищна сграда - I етап XV-638 10135.5504.308.4 78 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
38/10135.5502.399.2/23.11.2020г. 23.11.2020 Многофамилна жилищна сграда.   10135.5502.399.2 22 гр. Варна, по плана на кв. Аспарухово
37/10135.5502.399.1/23.11.2020г. 23.11.2020 Многофамилна жилищна сграда.   10135.5502.399.1 22 гр. Варна, по плана на кв. Аспарухово
36/10135.5426.3154.1/10.11.2020г. 10.11.2020 Сезонна постройка. 3154 10135.5426.3154.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
35/10135.5404.4233.1 и 10135.5404.4233.2/20.10.2020г. 20.10.2020 Еднофамилна вилна сграда с гараж. 4233 10135.5404.4233.1 и 10135.5404.4233.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
34/10135.5510.873.1/15.10.2020г. 15.10.2020 Еднофамилна жилищна сграда. XIII-189 10135.5510.873.1 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
33/10135.5407.2248.2/02.10.2020г. 02.10.2020 Вилна сграда 2248 10135.5407.2248.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
32/10135.5401.898.1/25.09.2020г. 25.09.2020 Двуетажна жилищна сграда. 898 10135.5401.898.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
31/10135.5403.4410.1/08.09.2020г. 08.09.2020 Вилна сграда 4410 10135.5403.4410.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
30/10135.5545.4245.1/02.09.2020г. 02.09.2020 Жилищна сграда XLIX-94 10135.5545.4245.1 24 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
29/30497.501.494.1/10.08.2020г. 10.08.2020 Жилищна сграда III-795 30497.501.494.1 55 с.Звездица, по плана на с. Звездица
28/30497.501.495.1/10.08.2020г. 10.08.2020 Жилищна сграда IV-795 30497.501.495.1 55 с.Звездица, по плана на с. Звездица
27/30497.501.500.1/10.08.2020г. 10.08.2020 Жилищна сграда V-795 30497.501.500.1 55 гр. Варна, по плана на с. Звездица
26/10135.5510.467.4 и 10135.5510.467.3/04.08.2020г. 04.08.2020 Жилищни сгради XI-209 10135.5510.467.4 и 10135.5510.467.3 32 гр. Варна, по плана на кв. Галата
25/30497.501.501.1/28.07.2020г. 28.07.2020 Жилищна сграда. VI-795 30497.501.501.1 55 с.Звездица, по плана на с. Звездица
24/30497.505.930.4/13.07.2020г. 13.07.2020 Жилищна сграда 930 30497.505.930.4   гр. Варна, по плана на м. Под село"
23/10135.5549.1198.2/09.07.2020г. 09.07.2020 Надстройка и пристройка на вилна сграда. 1198 10135.5549.1198.2   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
22/10135.5403.4226.3/07.07.2020г. 07.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда CIII-4226 10135.5403.4226.3 92 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
21/10135.5403.5120.2/02.07.2020г. 02.07.2020 Жилищна сграда XVII-5055 10135.5403.5120.2 21 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
20/10135.5403.5121.1/02.07.2020г. 02.07.2020 Жилищна сграда XVIII-5055 10135.5403.5121.1 21 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
19/10135.5549.2314.3/23.06.2020г. 23.06.2020 Търговски обект 2314 10135.5549.2314.3   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
18/10135.5403.4706.1/16.06.2020г. 16.06.2020 Вилна сграда. 4706 10135.5403.4706.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
17/10135.5506.153.1.4/05.06.2020г. 05.06.2020 "ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КАФЕ-БАР С ИГРАЛНА ЗАЛА В МАГАЗИН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ" В ЖИЛИЩНА СГРАДА. III-1463 10135.5506.153.1.4 142 гр. Варна, по плана на 29ти м.р.
16/10135.5510.868.1 и 10135.5510.868.2/02.06.2020г. 02.06.2020 Еднофамилна жилищна сграда и гараж. XIV-868 10135.5510.868.1 и 10135.5510.868.2 30 гр. Варна, по плана на кв. Галата
15//02.06.2020г. 02.06.2020 Подземна постройка - складово помещение. 338     гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
14/10135.5426.338.1/02.06.2020г. 02.06.2020 Вилна сграда.   10135.5426.338.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
13/10135.5426.820.2/28.05.2020г. 28.05.2020 Жилищна сграда. 820 10135.5426.820.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
12/10135.5405.4029.2/21.05.2020г. 21.05.2020 Еднофамилна жилищна сграда. VIII-3029 10135.5405.4029.2 1 гр. Варна, по плана на м. Прибой
11/10135.5549.1185.2/19.05.2020г. 19.05.2020 Жилищна сграда. 1185 10135.5549.1185.2   гр. Варна, по плана на м. Прибой
10/10135.5426.403.2/07.05.2020г. 07.05.2020 Еднофамилна вилна сграда. 403 10135.5426.403.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
9/10135.5403.4376.2/21.04.2020г. 21.04.2020 Жилищна сграда 4376 10135.5403.4376.2   гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
8//21.04.2020г. 21.04.2020 ВКЕЗ       гр. Варна, по плана на 29ти м.р.
7/30497.505.904.3/07.04.2020г. 07.04.2020 Вилна сграда 904 30497.505.904.3   гр. Варна, по плана на м. "Под село"
6/10135.5501.167.7/25.03.2020г. 25.03.2020 Сграда - цех "тенекиджиен" и цех "тръбарен"   10135.5501.167.7   гр. Варна, по плана на ЮПЗ
5/10135.5545.3079.1 и 10135.5545.3079.2/23.03.2020г. 23.03.2020 Жилищна сграда на два етажа и гараж. 3079 10135.5545.3079.1 и 10135.5545.3079.2   гр. Варна, по плана на м. Зеленика
4/10135.5426.122.2/27.02.2020г. 27.02.2020 Вилна сграда - пристройка и надстройка 122 10135.5426.122.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
3/10135.5545.101.2/20.02.2020г. 20.02.2020 Жилищна сграда. 101 10135.5545.101.2   гр. Варна, по плана на м. Зеленика
2/10135.5549.1669.1/29.01.2020г. 29.01.2020 Магазин за хранителни стоки 1669 10135.5549.1669.1   гр. Варна, по плана на м. Прибой
1/10135.5426.3113.1 и 10135.5426.3113.2/23.01.2020г. 23.01.2020 Жилищна сграда с допълващо застрояване XXXI-2539 10135.5426.3113.1 и 10135.5426.3113.2 4 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
40/10135.5426.2569.1/20.12.2019г. 20.12.2019 Вилна сграда 2569 10135.5426.2569.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
39/10135.5417.4075.2, 10135.5417.4075.3, 10135.5417.4075.4, 10135.5417.4075.5/19.12.2019г. 19.12.2019 Пристройка към съществуваща вилна сграда, лятна кухня и барбекю. 4075 10135.5417.4075.2, 10135.5417.4075.3, 10135.5417.4075.4, 10135.5417.4075.5   гр. Варна
38/10135.5510.81.4/19.12.2019г. 19.12.2019 Двуетажна жилищна сграда VI-11 10135.5510.81.4 12 гр. Варна, по плана на кв. Галата
37/10135.5510.75.2/12.12.2019г. 12.12.2019 Жилищна сграда XXIX-29 10135.5510.75.2 12 гр. Варна, по плана на кв. Галата
36/10135.5403.5081.2/25.11.2019г. 25.11.2019 Жилищна сграда XXIII-2494 10135.5403.5081.2 116 гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
35/10135.5401.3633.1/13.11.2019г. 13.11.2019 Жилищна сграда XI-1159 10135.5401.3633.1 1 гр. Варна, по плана на кв. Галата
34/10135.5501.311.10/11.11.2019г. 11.11.2019 Административна сграда   10135.5501.311.10   гр. Варна
33/10135.5501.311.13/11.11.2019г. 11.11.2019 Промишлена сграда   10135.5501.311.13   гр. Варна
32/10135.5545.4171.1/07.11.2019г. 07.11.2019 Жилищна сграда III-3276 10135.5545.4171.1 49 гр. Варна, по плана на м. Зеленика
31/10135.5549.1509.1/25.10.2019г. 25.10.2019 Еднофамилна жилищна сграда. 1509 10135.5549.1509.1   гр. Варна
30/10135.5549.1691.1/17.10.2019г. 17.10.2019 Вилна сграда. 1691 10135.5549.1691.1   гр. Варна, по плана на м. Прибой
29/10135.5401.2697.2/19.09.2019г. 19.09.2019 Вилна сграда на един етаж 2697 10135.5401.2697.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
28/10135.5510.542.7/19.09.2019г. 19.09.2019 Еднофамилна жилищна сграда IX-192 10135.5510.542.7 7 гр. Варна, по плана на кв. Галата
27/10135.5426.2320.2/16.09.2019г. 16.09.2019 Eднофамилна жилищна сграда X-2320 10135.5426.2320.2 29 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
26/30497.502.274.1/12.09.2019г. 12.09.2019 Вилна сграда 502.274 30497.502.274.1   гр. Варна, по плана на м. "Орехчето"
25/10135.5426.3015.1/04.09.2019г. 04.09.2019 Двуетажна вилна сграда 2607 10135.5426.3015.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
24/10135.5426.448.2 и 10135.5426.448.3/27.08.2019г. 27.08.2019 Жилищна сграда с допълващо застрояване. 448 10135.5426.448.2 и 10135.5426.448.3   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
23/30497.508.14.6/27.08.2019г. 27.08.2019 Вилна сграда. 14 30497.508.14.6   с.Звездица, по плана на м. "Орехчето"
22/10135.5502.562.1/21.08.2019г. 21.08.2019 Банков клон на "Банка ДСК" - гр. Варна. IV 10135.5502.562.1 18 гр. Варна, по плана на 27ми м.р.
21/10135.5510.921.2/19.08.2019г. 19.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда. XIII-18 10135.5510.921.2 30 гр. Варна, по плана на кв. Галата
20/10135.5426.394.1/12.08.2019г. 12.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда   10135.5426.394.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
19/10135.5403.3383.2/12.08.2019г. 12.08.2019 Вилна сграда.   10135.5403.3383.2   гр. Варна, по плана на м. Зеленика
18/10135.5426..3153.1/31.07.2019г. 31.07.2019 Сезонна постройка.   10135.5426..3153.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
17/10135.5545.285.4/17.07.2019г. 17.07.2019 Жилищна сграда с работилница.   10135.5545.285.4   гр. Варна, по плана на м. Зеленика
16/10135.5403.964.2/08.07.2019г. 08.07.2019 Вилна сграда.   10135.5403.964.2   гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
15/10135.5545.150.3/20.06.2019г. 20.06.2019 Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда.   10135.5545.150.3   гр. Варна, по плана на м. Зеленика
14/10135.5549.1214.2/06.06.2019г. 06.06.2019 Курортна сграда 1214 10135.5549.1214.2   гр. Варна, по плана на м. Прибой
13/10135.5403.556.3/29.05.2019г. 29.05.2019 Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда. 556 10135.5403.556.3   гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
12/38354.502.15.1/02.05.2019г. 02.05.2019 Основен ремонт и пристройка на съществуваща сграда.   38354.502.15.1   с.Константиново
11/10135.5426.2498/25.04.2019г. 25.04.2019 Водопроводно отклонение за работилница.   10135.5426.2498   гр. Варна
10/10135.5403.5661.1/18.04.2019г. 18.04.2019 Жилищна сграда IV-4409 10135.5403.5661.1 51 гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
9/10135.5403.5159.1/16.04.2019г. 16.04.2019 Жилищна сграда   10135.5403.5159.1   гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
8/10135.5505.454.1.1 и 10135.5505.454.1.2/09.04.2019г. 09.04.2019 Двуфамилна жилищна сграда   10135.5505.454.1.1 и 10135.5505.454.1.2   гр. Варна, по плана на 28ми м.р.
7/10135.5510.678.6/08.04.2019г. 08.04.2019 Жилищна сграда със сградни водопроводно и канализационно отклонения XI-678 10135.5510.678.6 18 гр. Варна, по плана на кв. Галата
6/10135.5403.5044.1/21.03.2019г. 21.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА II-4893 10135.5403.5044.1 61 гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
5/10135.5510.866.2/21.03.2019г. 21.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ LIX-150 10135.5510.866.2 33 гр. Варна, по плана на кв. Галата
4/10135.5549.1993.1/28.02.2019г. 28.02.2019 ВИЛНА СГРАДА XII-1993 10135.5549.1993.1 37 гр. Варна, по плана на м. Прибой
3/10135.5510.534.1/07.02.2019г. 07.02.2019 Жилищна сграда. XII-172 10135.5510.534.1 16 гр. Варна, по плана на кв. Галата
2//16.01.2019г. 16.01.2019 Пристройка на два етажа и надзид към съществуваща жилищна сграда до 1,50м. VII-254 10135.5510.648.2 8 гр. Варна, по плана на кв. Галата
1/10135.5549.2373.1/09.01.2019г. 09.01.2019 Жилищна сграда       гр. Варна

Подкатегории