asparuhovo logo

Uncategorised

Приложения за регистрация на сдружения на собствениците (СС):


- Покана за свикване на учредително събрание на СС 
( Приложение №1;)

- Протокол за поставяне на покана за свикване на учредително събрание на СС

( Приложение №2;)

- Протокол от учредително събрание на СС 
( Приложение №3;)

- Споразумение за създаване на СС 
( Приложение №4;)
Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в Райо „Аспарухово“ заявление за вписване на сдружението в публичен регистър
След получаване на Удостоверение за регистрация на СС, сдружението се регистрира в Агенцията по вписвания и получава БУЛСТАТ.

Приложения за заявяване на участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“:

- Заявление за участие 
( Приложение № 4;)

- Подробна справка за ССО 
( Приложение №5;)

- Покана за провеждане на общо събрание на СС 
( Приложение № 6;)

- Протокол за поставяне на покана за провеждане на общо събрание на СС

( Приложение № 7;)

- Протокол от общо събрание на СС с решения за участие 
( Приложение № 8;)

- Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност /ЕЕ/;
- Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
- Документи, свързани с проведените Общи събрания, /ОС/ за вземане на решения за участие в процедурата;
- Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти от собствениците, които не за членове в СС 
( Приложение № 9;)

- Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност 
( Приложение № 3;)- Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.(при необходимост).

За сдруженията на собствениците, които нямат проектна готовност за кандидатстване (не разполагат със сертификат за енергийна ефективност, обследване за енергийна ефективност, технически паспорт и др.) Общинси съвет на гр. Варна предвиди възможност да кандидатстват за финансиране в срок до 28.02.2023г. съгласно Решение № 1113-1(30)28.11.2022 г. на Общински съвет на гр. Варна. .

З което е необходимо е да бъде подадено заявление (бланка) за финансиране в районните администрации с приложени следните документи:

1) Справка за ССО;

2) Удостоверение за вписване на СС в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

3) Покана за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

4) Протокол за поставяне на поканата - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

5) Протокол от общото събрание на СС, съдържащ решения, съгласно методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС) ;

6) Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност;

7) Анкета в табличен вид 
(по образец.)

 

 

Насоки за кандидатстване

Приложения

В рамките на проект „Дигитален информационно образователен център „Син растеж““ и по процедура „МИРГ ВБА мярка 3.1.1.“ „Екологична и устойчива рибарска област“ по Програма за морско дело и рибарство, Община Аксаково разработи платформа „Дигитален информационно образователен център „Син растеж“. Информация за платформата и нейните функции може да намерите на адрес: https://blue-growth.acstre.com

Платформата съдържа два модула: - „Дигитален син МИРГ“/ Blue MIRG с информация за синьото богатство на МИРГ „Варна – Аспарухово – Белослав – Аксаково“ -МИРГ „Син монитор“ - позволява се подаването на сигнали, свързани с опазване на околната среда и синьото богатство на МИРГ. Същата би могла да се използва за обратна връзка при подаване на неспешни сигнали от гражданите на район „Аспарухово“.

Следния линк отвежда към видеоклип, който дава информация за начина, по който се използва платформата. http://blue-growth.acstre.com/cms/currentNews-2-newitem.html

Подкатегории