asparuhovo logo

Съобщение

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ048399АС/23.05.2022г. за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти, съобщаваме на г-н Великов, чрез пълномощник г-жа Петкова, че на основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ е издадена Заповед №17 от 14.06.2022г. за прекратяване на административно производство по преписката.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, Заповед №17 от 14.06.2022г. за прекратяване на административно производство влиза в сила.

Дата на съобщението: 28.06.2022г.

Карта на сайта