asparuhovo logo

Съобщение

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ049568АС/26.05.2022г. за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти, съобщаваме на г-жа Калинкова, чрез пълномощник г-н Калинков, че на основание чл. 5в от ЗУТ е издадено писмо с изх. рег. № АУ049568АС_001АС/30.05.2022г. за отстраняване на нередности и представяне на липсващи документи по образуваната административна преписка.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В случай на неостраняване на нередовностите и непълнотите в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, административното производство ще бъде прекратено.

Дата на съобщението: 28.06.2022г.