asparuhovo logo

Уведомление

В брой 43 от 10.06.2022 г. на Държавен вестник е обнародвано следното обявление: Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на с.о. „Боровец-север“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с площ 204,5 ха. Планът е изложен в техническата служба – Район „Аспарухово“ – Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническата служба – Район „Аспарухово“ – Община Варна.

Изтегляне на броя ...