asparuhovo logo

Във връзка със Заповед №3221/08.10.2021г. на Кмет на Община Варна

Във връзка със Заповед №3221/08.10.2021г. на Кмет на Община Варна , предоставяме обществен достъп до следната информация :

РЕГИСТРИРАНЕ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Съгласно разпоредбата на § 41 от ПЗР към ЗИД на ЗООС, собствениците на водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищни образувания, за които до влизането в сила на този закон/27.11.2018г./ не са подали заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, подават заявление в срок до 28 ноември 2022г. в съответната басейнова дирекция заявление за вписване на съоръженията в регистъра/изм.- ДВ, бр. 102 от 2020г., в сила от 27.11.2020г./. Заявлението съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец, определена в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за задоволяване на собствени потребности в гратисен период са налични на официалната интернет страница на БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ в секция „Формуляри и заявления“- http://www.bsbd.org/bgformulqri.html.

Заявлението за регистрация на водовземните съоръжения може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския намесник по местонахождението на съоръжението.

Цел на регистрацията на водовземните съоръжения за подземни води

Законът за водите разрешава водовземане на подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите в рамките на определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми на землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло.

Останалите 50% от разполагаемите ресурси се разпределят, чрез издаване на разрешителни по реда на Закона за водите за питейно-битово водоснабдяване, селскостопански, промишлени и други цели.

В плановете за управление на речните басейни са включени и публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции, ресурсите на подземните води от първото от повърхността водно тяло в района на всяко населено място и водните количества, допустими за черпене от кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите на това населено място.

Анализът на информацията за регистрираните кладенци показва, че в значителна част от населените места в България броят на кладенците е наколкократно по-голям от броя на кладенците, за които може да бъде гарантирано водно количество, в рамките на определените 50% от ресурсите от подземни води в района на населеното място.

В тези случаи кладенците могат да пресъхват целогодишно или в определен период от годината или при водовземане за стопански цели, разрешавано за останалите 50% от ресурсите.

Facebook

Карта на сайта