asparuhovo logo

Уведомление

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Кораборемонтен завод Одесос“ АД за:

„Ремонт, преустройство и промяна предназначението на част от сграда „Столова“ с идентификатор 10135.5501.94.3 в „Център за професионално обучение“ и „офиси“, находящ се в УПИ V-86,87, кв.1, по плана на ЮПЗ, гр. Варна - част от територията на КРЗ „Одесос“ с възложител „Кораборемонтен завод Одесос“.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодството на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването: 11.05.2022г.