asparuhovo logo

Уведомление

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от сграда „столова“ с идентификатор 10135.5501.94.3, разположена в ПИ 10135.5501.94 по КККР на гр. Варна в „Център за професионално обучение“ и „офиси“ с възложител на ИП: „КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОД“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 05.05.2022г.

Карта на сайта