asparuhovo logo

Разрешения за строеж инженерна инфраструктура 2022

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес 
7 27.04.2022 Сградно водопроводно отклонение за ПИ 309 от съществуващ водопровод Ф 160 - ПЕВП и нов площадков водопровод от водомерна шахта разположена в ПИ 110 по трасе през ПИ 110, ПИ 111, ПИ 297 до ПИ 309 собственост на "ПЧМВ" АД, по плана на "Южна промишлена зона", кв. 5, гр. Варна
6 19.04.2022 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3843 (електрозахранен от ТП 2068) до нова разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3350 и ПИ с идентификатор 10135.5545.3501, и от нова РК - 3 до електромерно табло ТЕМО, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна
5 30.03.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 8,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3886 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна 10135.5545.3886 по плана на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна
4 28.03.2022 Външно кабелно електрозахранване от ТП №1663 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4, монтиран пред УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна IV - 848 10135.5505.384 100 по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
3 07.03.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,40м. за ПИ 1742 с идентификатор 10135.5404.1742, кв. 33, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна. 10135.5404.1742 33 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
2 10.02.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 6,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3652, по плана на СО "Зеленика", р-н Аспарухово, гр. Варна 10135.5545.3652 26 по плана на СО "Зеленика"
1 12.01.2022 Водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 10135.5504.17 по КККР на гр. Варна (ПИ 959, кв. 50 по плана на 28-ми м.р. гр. Варна), ул. "Искър" №29. 10135.5504.17 50 по плана на 28-ми м.р.