asparuhovo logo

Уведомление

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест жилищни сгради в УПИ I-4884, кв. 205, с идентификатор 10135.5043.4899, по плана на местност „Карач Борун“, гр. Варна, с възложител „ХИМЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 18.01.2022г.