asparuhovo logo

Етажна собственост

Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ и НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост е необходимо:

1. Свикване на Общо събрание на което следва да бъдат взети решения за:

1.1. Определяне формата на управление и избор на управителни органи
1.2. Приемане на Правилник за вътрешния ред
1.3. Създаване на Книга на собствениците

2. Подаване на заявление по утвърден образец за вписване в Публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост в Район Аспарухово

2.1. При избрана форма на управление на етажната собственост „Общо събрание” заявлението се попълва от председателя на Управителния съвет или от управителя на етажната собственост след провеждане на Общо събрание на собствениците.
2.2. При избрана форма на управление „Сдружение на собствениците” се подава заявление за кандидатстване за регистрация на сдружение на собствениците в публичен регистър. Прилагат се следните документи:

- списък на собствениците, участващи в сдружението, с посочване на трите им имена и адреса в етажната собственост;
- копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на Управителния съвет/управителя;
- копие от приетото споразумение, заверено от председателя на Управителния съвет/управителя;
- нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Сдруженията на собствениците се вписват в съответната община по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Общинската администрация създава и поддържа публичен регистър и публикува на интернет страницата си данните по ал. 3, съответно промените в тях, в 14-дневен срок от вписването в регистъра.

Регистър на учредените сдружения на собствениците в Район Аспарухово
РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

Важни документи:

  1. Закон за управление на етажната собственост
  2. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост
  3. Книга на собствениците - образец
  4. Заповед № РД02-14-755/10.05.2010г.
  5. Заявление за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост
  6. Заявление за регистрация на сдружение по чл.29, ал(1) от ЗУЕС
  7. Уведомление по чл.46б от ЗУЕС

Карта на сайта