asparuhovo logo

Кампания за разделно събиране на опасни отпадъци

Община Варна организира кампания за разделно събиране и последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците.
Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила.
Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 24.06.2021г. (четвъртък) от 9:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“.