asparuhovo logo

Разрешения за строеж инженерна инфраструктура 2021

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
14 04.10.2021 Водопроводно отклонение за УПИ IV-2410, кв. 23 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна (ПИ с идентификатор ПИ 10135.5426.2410) IV-2410 10135.5426.2410 23 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
13 27.9.2021 Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5545.3197 по плана на СО "Зеленика", р-н Аспарухово, гр. Варна   10135.5545.3197 28 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
12 30.8.2021 Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4771 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна XV - 4730 10135.5404.4771 33 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
11 16.8.2021 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №722 (удължаване на клон 2 с 1 брой стоманобетонен стълб и 15 броя стоманотръбни стълбове), по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна       гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
10 13.8.2021 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, от съществуващ стълб № 27 (електрозахранен от МТП № 877) със 7 броя СБС и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXV - 5227, кв. 20, ПИ с идентификатор 10135.5403.5318, електрозахранено с кабелна линия от стълб № 34, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна. XXXV - 5227 10135.5403.5318 20 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
9 13.8.2021 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-7, монтиран до МТП №1515 и захранен от МТП №1515, един клон с дванадесет броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 12 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.552, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна   10135.5426.552   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
8 6.8.2021 Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Ултра - Тодор Славов" ООД на територията на гр. Варна, кв. "Аспарухово", Община Варна.       гр. Варна
7 22.4.2021 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 (електрозахранен от ТП №751) пред ПИ 10135.5502.523, ул. "Искър" №4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXI - 2666, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.522) по плана на 28 - ми м. р., ул. "Искър" №1-В, гр. Варна XXXI - 2666 10135.5502.523; 10135.5504.522 65 гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р.
6 12.4.2021 Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5401.2901 по плана на СО "Боровец - север", р-н Аспарухово, гр. Варна   10135.5401.2901   гр. Варна
5 7.4.2021 Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4807 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна   10135.5404.4807 35 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
4 8.3.2021 Кабелна линия 0,4kV от съществуващ стълб на въздушна мрежа №29 (електрозахранен от МТП №877) до пет броя разпределителни кутии тип РК-3 и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО, електрозахранено от РК-3-4 пред ПИ 10135.5403.5240, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна.   10135.5403.5240   гр. Варна
3 16.2.2021 Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4kV електрозахранвани от МТП №1505 (3 клона с 45 броя стоманобетонни стълбове и 8 броя стоманотръбни стълбове), кабелна линия 0,4kV от МТП №1505 до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред ПИ с ид. 10135.5545.346 и 3 броя разпределителни кабелни кутии тип РК-3, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна.       гр. Варна
2 29.1.2021 Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-4, монтиран пред ПИ 10135.5070.14 (захранен от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.5070.8, захранен от БКТП №1966, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия до ШК-4 пред ПИ 1519) 1 клон със 17бр. стоманобетонни стълбове СБС, по плана на СО "Прибой", гр. Варна.       гр. Варна
1 27.1.2021 Въздушни кабелни линии 0,4kV, електрозахранени от МТП №1619 (4 клона с 60 бр. нови стоманобетонни стълбове и 25 бр. стоманотръбни стълбове), по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна; Монтаж на табло НН на МТП №1619.