asparuhovo logo

Администрация

Район АспаруховоРАЙОН АСПАРУХОВО е създаден като административна единица през 1995 год. със Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове. Като административна структура Район Аспарухово е правоприемник на ІV РНС, функциониращ през периода 1979 – 1991 год. и Кметство Аспарухово и Кметство Галата - през периода 1991 - 1995 год.
Район Аспарухово е съставна административно-териториална единица в Община Варна.
Основните правомощия на районната администрация се осъществяват съгласно ЗМСМА, решения на Общински съвет – Варна и други, възложени със закон функции и компетенции.