asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №132 от 07.03.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план –извадка - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ, във връзка а чл. 133, ал. 3 от ЗУТ и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за УПИ I-85, кв. 5 по ПП на ПУП-ПРЗ на м. „Малка чайка“, р-н Аспарухово, гр. Варна, съгласуван с Протокол №42/14.11.2017г., т. 23 на ЕСУТ.