asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №063 от 19.02.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на КПИИ за водопровод ПЕВП ф110, захранващ гробищен парк Кантара в м. „Боровец – юг“, кв. Аспарухово, ПУП-ПУР на основание чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ в обхвата на ПИ №10135.5103.6, ПИ №10135.5103.4, ПИ №10135.5103.407, ПИ №10135.5403.9590 и ПИ №10135.5103.1 по КК на гр. Варна, в охват м/у о.т. 1 и о.т. 1401 по ПУП – ПУР на со „Боровец-юг“, при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Боровец-юг‟, приет с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - Варна. Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.