asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №065 от 19.02.2018г. на Главен архитект на Община Варна, допуска изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ за УПИ X-50, кв. 65 по ПУП-ПРЗ на 28-ми м.р. и част от 29-ти м.р., гр. Варна, съгласуван с протокол №45/15.12.2015г., т. 7 на ЕСУТ.