asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №069 от 22.02.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План – извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ за УПИ XIII-90, кв. 9 по плана на 27-ми м.р., гр. Варна от ПП на ПУП-ПРЗ за 27-ми м.р., гр. Варна, съгласуван с протокол №45/15.12.2015г., т. 10 на ЕСУТ-Варна.