asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №088 от 23.02.2018г. на Главен архитект на Община Варна допуска поправка на офг в Заповед №402 от 03.10.2016г. на Главен архитект на Община Варна като: на ред 22 /двадесет и втори/ и 23 /двадесет и трети/ вместо:„...като в правно основание отпадне изискване за прилагане на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, тъй като е неприложим.“ да се чете:„... като правно основание, отпадне изискването за прилагане на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, тъй като е неприложим. Следва да се приложат единствено разпоредбите по чл. 17, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ.“ за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №10135.5403.4787, кв. 6 по плана ПУП-ПУР на СО „Боровец-юг‟, одобрен с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - гр.Варна. Настоящата заповед е неразделна част от заповед №402 от 03.10.2016г. на Главен архитект на Община Варна.