asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №089 от 23.02.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5549.2450, кв. 39, по плана на со „Прибой“, гр. Варна в обхват: , ПИ №10135.5549.1481, ПИ №10135.5549.1483, ПИ №10135.5549.1484, ПИ №10135.5549.1482, ПИ №10135.5549.2149, ПИ №10135.5549.2450, ПИ №10135.5549.1470, ПИ №10135.5549.1466, при съобразяване с влезлия в сила ПУП-ПУР на СО „Прибой‟, одобрен с Решение №273-6, Протокол №6/28.03.2012г. на Общински съвет – гр. Варна. Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.