asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №090 от 23.02.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5549.1611, кв. 7, по плана на со „Прибой“, гр. Варна, при съобразяване с влезлия в сила ПУП-ПУР на СО „Прибой‟, одобрен с Решение №273-6, Протокол №6/28.03.2012г. на Общински съвет – гр. Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.