asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №040 от 01.02.2018г. на Главен архитект на Община Варна, допуска изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ за ПИ 263, кв. 7 по ЗРП на 29-ти м. р., гр. Варна, одобрен със Заповед №59/11.06.1984 г. на Председателя на ИК на ОбНС-Варна.