asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №008 от 18.01.2018г. на Главен архитект на Община Варна, допълва Заповед №509 от 08.09.2014г. на Главен архитект на Община Варна, като на ред 8 /осми/ и 9 /девети/ вместо „ на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, при условията на чл. 103“ да се чете: „на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 103“.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №509/08.09.2014г. на Главен архитект на Община Варна и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването на съобщението.